Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
11.7.2017

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Obecné informace k žádostem

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky

b) písemně na adrese organizace

c) elektronicky na adrese elektronické podatelny

d) prostřednictvím datové schránky organizace Při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace postupujte podle §14 zákona 106/1999 Sb.,

 

§ 14

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

 

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

 

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

 

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

a) osobně ve věznici:     pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hod. (kontaktní osoba: Bc. Martina Lompová)

 

b) písemně na adrese:

Vězeňská služba ČR

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35

713 02 Ostrava

 

c) elektronicky na adrese elektronické podatelny: e-podatelna(zavinac)grvs.justice.cz d) prostřednictvím datové schránky: ysud4wq