Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace o odsouzeném

Informace k poskytování údajů z evidence vězněných osob

Podávání informací z této evidence je upraveno zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 23a tohoto zákona konkretizuje komu a v jakých případech údaje z této evidence Vězeňská služba poskytuje. Jsou to:

  • orgány činné v trestním řízení a zpravodajské služby České republiky [§ 23a odst. 3 písm. a)],
  • soudy a státní zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti [§ 23a odst. 3 písm. b)],
  • správní orgány a Rejstřík trestů, pokud je potřebují pro svou činnost [§ 23a odst. 3 písm. c)],
  • jiné osoby, pokud na poskytnutí informace osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon [§ 23a odst. 3 písm. d)] – zde např. zákon o ochraně osobních údajů.

Údaje z evidence vězněných osob Vězeňská služba poskytuje pouze na žádost. Žádost o poskytnutí údajů z evidence vězněných osob lze podat

  1. elektronicky do datové schránky Vězeňské služby,
  2. zadáním přímého dotazu do databáze Vězeňského informačního systému (dále jen „systém eLustrace“)
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  4. v listinné podobě osobně.

Žadatel, který má zřízenu datovou schránku, je povinen podat žádost o poskytnutí údajů z evidence vězněných osob prostřednictvím datové schránky.
Ze žádosti musí být nepochybná identita žadatele, čeho se jeho požadavek týká a čeho se žadatel domáhá.

Za účelem poskytování součinnosti se informace a údaje z evidence vězněných osob poskytnou orgánům činným v trestním řízení (policejní orgán, státní zástupce, soud) a zpravodajským službám České republiky. Rejstříku trestů a správním orgánům při splnění podmínky, že je potřebují pro výkon zákonem svěřené působnosti při výkonu veřejné správy.

Notáři, soudnímu exekutorovi a jiným osobám v postavení orgánů veřejné správy, jimž je Vězeňská služba povinna poskytnout součinnost, se údaje v nezbytně nutném rozsahu poskytnou tehdy, osvědčí-li právní zájem a sdělení nebrání zvláštní právní předpis.

Lze zjistit, zda je mnou hledaná osoba uvězněna?

Pro běžného občana není taková informace dostupná. Informace o odsouzení (příp. obvinění nebo výkonu zabezpečovací detence) je citlivým osobním údajem, který podléhá zvláštnímu režimu ochrany a nelze jej bez souhlasu vězněné osoby běžně sdělovat. Právě z tohoto důvodu neexistuje veřejně přístupný rejstřík, ze kterého by bylo možné zjistit, zda je konkrétní osoba v danou chvíli umístěna v některé z vazebních věznic, věznic anebo ústavů pro výkon zabezpečovací detence spravovaných Vězeňskou službou České republiky.

Tento režim ochrany je upraven nejen zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ale rovněž zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a zabezpečuje každému občanovi České republiky i cizinci, že s jeho osobními údaji bude nakládáno jen mezích
zákon a nebudou zneužity.

Jak mohu kontaktovat osobu, o které vím, že je ve vězení, ale nevím kde?

Jestliže víte, že je konkrétní osoba ve vězení, ale nevíte kde, pak postupujte následujícím způsobem. Připravte si 2 poštovní obálky. Do první obálky vložte Váš dopis či pohlednici, obálku zalepte, opatřete známkou příslušné nominální hodnoty a zpáteční adresou. Na přední stranu obálky (na místo pro adresu) vyplňte Vám známé údaje o adresátovi, jako oslovení (pan, paní, slečna), jméno, příjmení a nejlépe i datum narození – adresu ani PSČ nevyplňujte. Takto nadepsanou, zalepenou a ofrankovanou obálku vložte do obálky druhé (větší), kterou rovněž opatříte známkou a Vaší zpáteční adresou. Obálku zalepte a v pravém horním rohu viditelně označte textem „ŽÁDÁM O DORUČENÍ“. Takto nachystanou obálku odešlete na adresu „Vězeňská služba České republiky, Generální ředitelství, odbor správní, Centrální evidence vězněných osob, P. O. Box 3, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4.