Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

FAQ

Otázky a odpovědi

Potřebuji k podání žádosti o informaci nějaký formulář? Jak má moje žádost vypadat, co musí obsahovat?

Ne, žádný formulář nepotřebujete. O informaci můžete žádat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Pokud ale žádáte o informaci pouze ústně, nemůžete se pak odvolat, jste-li nespokojeni s tím, jak byla vyřízena. Z Vašeho podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. Zákon sice přímo nestanoví Vaši povinnost uvést svou plnou adresu, ale z ustanovení § 15 odst. 3 (doručování rozhodnutí do vlastních rukou žadatele) vyplývá, že Vaše adresa pro doručení poštovní zásilky je náležitostí důležitou a je ve Vašem vlastním zájmu ji uvádět.

Musím zdůvodnit proč o informaci žádám?

Ne. Jakékoli zdůvodňování Vaší žádosti o informace je zcela nadbytečné. Soustřeďte se raději na přesnou formulaci otázky a tedy definici toho, jakou informaci žádáte.

Co když moje žádost bude nesrozumitelná?

I to se samozřejmě může stát, ale ani tak Vaše žádost v koši neskončí. Pokud Vaše žádost bude nesrozumitelná, nebude zřejmé, jaká informace je požadována, nebo bude formulována příliš obecně, budete vyzváni k upřesnění této žádosti.Teprve pokud byste tak neučinili do 30 dnů od data, kdy Vám bude doručena výzva k upřesnění, povinný subjekt Vaši žádost odmítne.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mé žádosti o informace?

Pokud Vaše žádost směřuje k poskytnutí informace již zveřejněné, může povinný subjekt ve lhůtě do sedmi dnů místo poskytnutí informace sdělit údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud ale sdělíte, že na přímém poskytnutí informace trváte, musí Vám být vyhověno. Základní lhůta pro poskytnutí informace je 15denní. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, nejvýše však o deset dnů. Žadatel musí být včas před uplynutím lhůty o jejím prodloužení informován.

Nejsem spokojen s vyřízením mé žádosti – mohu se nějak bránit?

Ano, samozřejmě. Odvolání proti rozhodnutí nebo stížnost na postup při vyřizování stížnosti se podává na Generální ředitelství VS ČR. Lhůta pro podání tohoto opravného prostředku je 15denní. Stejně se můžete bránit i v případě, pokud by ve lhůtě pro vyřízení Vaší žádosti Vám informace nebyla poskytnuta, ale ani nebylo rozhodnuto o odmítnutí Vaší žádosti. Zde platí právní domněnka, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým povinný subjekt informace odepřel.

Mám pochybnost, zda to, na co se chci zeptat, je ve Vaší působnosti.

Pokud požadované informace se nebudou týkat působnosti věznice, museli bychom Vaši žádost odložit.

Co vlastně je informace? Zákon informaci přesně nedefinuje.

Informací se rozumí přímé nebo zprostředkované sdělení údajů o skutečnostech, které se týkají zákonem stanovené působnosti subjektu, povinného poskytovat informace a jejího výkonu, činnosti povinného subjektu, vyplývající z jeho působnosti nebo s ní bezprostředně související, a jejích výsledků, jakož i hlavních záměrů povinného subjektu a jím přijatých opatření, charakteristiky povinného subjektu, zejména jeho postavení, organizace a dělby (rozvrhu) práce, úkolů, způsobu jejich plnění a hospodaření. Za informaci se naopak nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy a ucelené databáze v jakékoli, zejména elektronické podobě.