Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Věznice Heřmanice povinna zveřejňovat informace. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Informace, které se neposkytují

 • požadovaná informace je v souladu s zák. č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci,
 • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb.
 • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti (osobní údaje o odsouzených, zejména jejich jména a příjmení, druh jejich trestné činnosti, délka výkonu trestu odnětí svobody apod.), pokud odsouzený nedal s poskytnutím této informace výslovný souhlas,
 • informace o probíhajícím trestním řízení nebo informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení,
 • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského,
 • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků,
 • o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol prováděných Nejvyšším kontrolním úřadem,
 • informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům.

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace se postupuje podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb.)

 • Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 • Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně

 1. osobně ve věznici: pondělí – pátek: 8:00 – 14:00 hod. – kontaktní osoba: Bc. Martina Lompová
 2. písemně na adrese: Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny: e-podatelna@grvs.justice.cz
 4. prostřednictvím datové schránky: b86abcb