Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Nejvíce pracujících vězňů je tradičně zaměstnáno v režii věznice. Největší procento z nich tvoří kuchaři, dále jsou to pracovníci údržby, úklidáři, skladníci a obsluha kotelny. Odsouzení, kteří splňují všechny požadované podmínky a jsou schváleni zařazovací komisí věznice, jsou rovněž zaměstnáváni u podnikatelských subjektů v Břeclavi a okolí. Ve věznici je zřízeno též středisko hospodářské činnosti.

Vzdělávání

Vzdělávání odsouzených je ve věznici organizováno speciálními pedagogy. V rámci programů zacházení, které představují soubor pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit mají odsouzení možnost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v některém ze zájmových kroužků. Největší zájem je o kondiční posilování, kterému slouží dobře vybavená místnost pro kondiční cvičení, dále pak o počítačový kroužek, kde je k dispozici řada vzdělávacích programů na CD. Někteří odsouzení se věnují samostudiu cizích jazyků, zejména jazyku anglickému a německému. Funguje také například kroužek akvaristický, zeměpisný, hudební. Ve věznici je také velmi dobře a kvalitně vybavená knihovna. Převážnou část knižního fondu tvoří beletrie, ale utěšeně narůstá také fond odborné literatury.

Karta věznice

Novinky ze zaměstnávání odsouzených

Nabídka zaměstnávání vězněných osob

Vážení podnikatelé,

Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav nabízí Vaší firmě možnost zaměstnat odsouzené muže, kteří vykonávají trest odnětí svobody ve Věznici Břeclav. Jedná se o odsouzené, kteří spáchali méně závažné trestné činy a kteří současně splňují kritéria pro pracovní zařazení.

Odsouzení jsou vhodní k zařazení jako pomocní pracovníci, manipulační dělníci, uklízeči, údržbáři či pracovníci v zemědělské výrobě, tedy zejména jako nekvalifikovaná pracovní síla. Pokud je odsouzený zařazen na práci, kde je potřebné vyučení v oboru, pak jako kvalifikovaná pracovní síla. Odměňování osob pracujících ve výkonu trestu odnětí svobody se řídí nařízením vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.

Některé aspekty zaměstnávání vězněných osob

  1. Věznice zajišťuje kompletní mzdovou agendu.
  2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za odsouzené odvádí věznice.
  3. Firma nehradí nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné a odměnu za práci, pokud odsouzený nepracuje(odstávka výroby).
  4. Pracovní doba a přestávky v práci se řídí zákoníkem práce.
  5. Firma se zavazuje plnit povinnosti zaměstnavatele, a to: vybavit odsouzené potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zajistit potřebné proškolení odsouzených k výkonu práce, zajistit podmínky pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními předpisy.
  6. Firma zajišťuje odvoz odsouzených na pracoviště a jejich řádný návrat v případě, že pracoviště je mimo Břeclav či více vzdálené od věznice. Jinak odsouzení mohou do práce docházet sami.
  7. Firma provádí dohled nad odsouzenými svým pracovníkem, který bude věznicí poučen o pravidlech styku s odsouzenými.
  8. Firma umožní zaměstnancům věznice vstup do prostor, kde budou odsouzení vykonávat pracovní činnost, za účelem kontroly těchto odsouzených a kontroly bezpečnosti práce.
  9. Firma zajistí stravování odsouzených na pracovišti, přičemž věznice uhradí za každý odebraný oběd částku 22,- Kč (včetně DPH), případně večeři 18,- Kč, a to na základě vystavené faktury.
  10. Firma odpovídá za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Dále nabízíme možnost využití menších prostor v objektu Poštorná vhodných například k drobné rukodělné práci odsouzených (balení a kompletace výrobků, kompletace propagačních materiálů apod.).

V případě Vašeho zájmu rádi poskytneme podrobnější informace.

Kontaktní osoby pro oblast zaměstnávání vězňů

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Ing. Elena Juricová

email: ejuricova@vez.brv.justice.cz

telefon: 519 368 150

mobil: 778 743 415

Referent zaměstnávání vězněných osob
Martina Vodáková

email: mvodakova@vez.brv.justice.cz

telefon: 519 368 151

mobil: 602 142 195

Ekonom / mzdový referent
Iveta Kyselová

email: ikyselova@vez.brv.justice.cz

telefon: 519 368 151

mobil: 606 027 301