Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnanecký poměr VS ČR

Podmínky pro přijetí uchazeče

Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí být:

 • bezúhonný – požadován Výpis z rejstříku trestů
 • splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem
 • osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovního zařazení)

Přijímací řízení do pracovního poměru

 • přijímací řízení se zahajuje z důvodu obsazení volného pracovního místa
 • žádosti zájemců o volné pracovní místo včetně jejich CV jsou vyhodnoceny příslušným vedoucím zaměstnancem ve spolupráci s personálním oddělením
 • je vybrán užší okruh zájemců, se kterými jsou uskutečněny osobní pohovory
 • s vybraným zájemcem, nyní již uchazečem o zaměstnání, je zahájeno přijímací řízení.

To znamená

 • je informován v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce o podmínkách přijetí do pracovního poměru, je seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z pracovní smlouvy vyplynou, o pracovních podmínkách a podmínkách odměňování a o povinnostech, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru
 • je mu předán osobní dotazník a je seznámen s osobními údaji, které jsou povinné pro přijetí do pracovního poměru a které jsou dobrovolné
 • je seznámen se způsobem nakládání s osobními údaji ze strany VS ČR a podepisuje Souhlas se soustřeďováním osobních údajů na dobu přijímacího řízení;
 • je požádán o předložení Výpisu z rejstříku trestů
 • je požádán o předložení dokladů osvědčujících splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, popř. odborné způsobilosti a kvalifikačních požadavků
 • je vyslán na vstupní zdravotní prohlídku vztahující se k práci, na kterou je přijímán, u vyjmenovaných funkcí zdravotní prohlídce předchází psychologické vyšetření, zaměřená na osobnostní způsobilost uchazeče pro výkon obsazovaného pracovního místa
 • na závěr je uchazeči o zaměstnání předložena k podpisu pracovní smlouva a je mu vydán platový výměr
 • nevybraným zájemcům o volné pracovní místo je tato skutečnost sdělena a pokud není sjednáno jinak, jsou poskytnuté osobní údaje skartovány.

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity vycházejí a jsou upraveny Kolektivní smlouvou a Dohodou o tvorbě a čerpání FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb). Zaměstnavatel v rámci svých finančních zdrojů poskytuje a nabízí:

 • příspěvek na dovolenou, rekreaci a dětskou rekreaci
 • příspěvek na stravování
 • možnost půjček (na bydlení a sociální výpomoc v sociálně tíživých životních situacích)
 • příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
 • profesní rozvoj a růst zaměstnanců (prohlubování kvalifikace, stáže, studium).