Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Návštěvy odsouzených

Návštěvy ve Věznici Bělušice jsou prováděny v zrekonstruované návštěvní místnosti. Zde je několik základních informací pro návštěvníky, tak aby jejich návštěva odsouzených proběhla bez závad.

Termíny návštěv odsouzených ve Věznici Bělušice na 1. pololetí 2020 naleznete zde.

Při příchodu do věznice je povinen návštěvník odložit všechny nedovolené předměty a zavazadla do schránky umístěné na hlavním vstupu do věznice. Vstup je povolen jen s věcmi bezprostředně souvisejícími s účelem návštěvy (např. balíček, věci povolené vychovatelem apod.). Poté je u návštěvníka provedena prohlídka za pomocí detekčního rámu, ručního detektoru kovů a prohlídka věcí pomocí rentgenového zařízení za účelem, zda u sebe návštěvník nemá nedovolené předměty. Po této prohlídce je návštěvník předveden na návštěvní místnost. Návštěvníci, kteří se odmítnou podrobit prohlídce a nebo nebudou respektovat pokyny službu konajících příslušníků, nebudou vpuštěni do věznice.

Nedovolené předměty jsou: zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační a radiokomunikační technika, záznamová a výpočetní technika a její součásti, datové nosiče, návykové látky včetně rostlin či jejich částí nebo chemikálie k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, alkoholické nápoje, tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, fašismus, komunismus a podobná hnutí, násilí a hrubost a také tiskoviny nebo jiná média obsahující popis výroby a použití návykové látky, jedu, výbušniny, zbraně a střeliva.

Se vstupem do střeženého prostoru věznice se zakazuje návštěvníkům navazovat jakékoliv nepovolené styky s odsouzenými. Po celou dobu se návštěvníci řídí pokyny předvádějících příslušníků VS ČR. Při nedodržení těchto pokynů se návštěvník vystavuje riziku neuskutečnění návštěvy.

Chování návštěvníků v prostorách věznice a na návštěvní místnosti

V návštěvní místnosti se všichni přítomní chovají slušně a ohleduplně k ostaním osobám. Zaměstnanec věznice je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost ve věznici. V průběhu návštěvy je zakázáno kouřit, odsouzeným je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje. Předávání jakýchkoliv věcí mezi návštěvou a odsouzeným není povoleno, s vyjímkou věcí povolených vychovatelem. Předání nárokového balíčku je možné na základě platného potvrzení o právu na přijetí balíčku. Při návštěvě lze odsouzenému předat balíček obsahující oděv a prádlo za účelem jeho výměny. Fyzický kontakt mezi návštěvou a odsouzeným je omezen na přivítání a rozloučení realizované společensky uznávanou formou. Jakýkoliv další fyzický kontakt není povolen a bude důvodem k napomenutí zaměstnancem věznice a při opakování tohoto jednání k ukončení návštěvy.