Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Poskytování informací o vězněných osobách

Informace o vězněných osobách jsou poskytovány na základě doložení právního zájmu

Zákon č. 555/1992 Sb, o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, v platném znění, stanoví v § 2, že Vězeňská služba České republiky vede evidenci osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na území ČR. Údaje z této evidence jsou podle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, citlivými údaji a je možno je sdělovat bez souhlasu vězně jen orgánům uvedeným v § 23a, odstavci 3 zákona 555/1992 Sb.:

Údaje z evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody Vězeňská služba poskytuje:

  1. orgánům činným v trestném řízení (soudy všech stupňů, státní zastupitelství všech stupňů, policejní orgány, okresní a krajské správy PČR, orgány VS ČR, orgány BIS a celní úřady, orgány vojenské policie),
  2. soudům a státním zastupitelstvím při výkonu jejich další působnosti (např. dozorový státní zástupci, notáři apod),
  3. Rejstříku trestů a správním orgánům (ministerstva, okresní, živnostenské a finanční úřady), pokud je potřebují pro svou činnost správního orgánu,
  4. jiným osobám, pokud na poskytnutí informací osvědčí právní zájem a jejímu sdělení nebrání zvláštní zákon.

Žadatelům uvedeným pod písmenem a), b), c, poskytuje Vězeňská služba veškeré údaje o vězni bez souhlasu vězně na základě písemné žádosti, která musí být na úředním papíru (hlavička, razítko).

Podobně poskytuje Vězeňská služba České republiky informace orgánům a organizacím, které mají nárok na informace upraveny zákonem (např. ČSSZ, FÚ, ZP, veřejný ochránce práv, PMS apod.). Těmto žadatelům jsou poskytovány jen informace, které nezbytně potřebují k plnění svých úkolů nebo k zajištění výkonu určitého úseku státní správy.

Jiným, než výše uvedeným žadatelům lze poskytnout informace jen se souhlasem vězněné osoby.

Informace po telefonu se nepodávají.