Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je Věznice Bělušice povinna zveřejňovat informace

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Informace, které se neposkytují

  • požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, označena za utajovanou informaci
  • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského
  • o probíhajícím trestním řízení
  • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků
  • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti

Informace lze požadovat

Písemně na adrese Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu

Telefonicky na tel. čísle : 476 143 210

Elektronickou podobou na adrese : 18podatelna@vez.bel.justice.cz

Faxem na čísle : 476 143 612

Osobně ve Věznici Bělušice – kontaktní osoba: Bc. Šárka Svobodová, vedoucí správního oddělení

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

Pracovní doba určená pro osobní kontakt se žadateli

PO – PÁ od 08:00 – 14:00 hodin

Informace jsou v resortu Ministerstva spravedlnosti poskytovány zdarma.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je žadatel oprávněn podat na ministerstvo spravedlnosti odvolání ve lhůtě 15 dní od oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Věznice Bělušice. Věznice Bělušice je oprávněna odvolání v plném rozsahu vyhovět a požadovanou informaci žadateli poskytnout, jinak odvolání předloží ministerstvu. Odvolání lze podat pouze písemně na výše uvedenou adresu.

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.