Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Specializované oddíly výkonu trestu

Oddíl specializovaný pro výkon ochranných léčení byl ve Věznici VS ČR Opava zřízen k 1. červenci 1999 jako realizace úkolu ze Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na léta 1998 – 2000.

Specializovaný oddíl pro výkon ochranných léčení

Oddíly specializované pro výkon ochranných léčení byly ve Věznici VS ČR Opava zřízeny k 1. červenci 1999 pro odsouzené ženy kategorií dohled, dozor a ostraha (od 1. 10. 2017 pro odsouzené ženy do věznice s ostrahou) jako realizace úkolu ze Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na léta 1998 – 2000, který byl vypracován Generálním ředitelstvím VS ČR jako reakce na naléhavou potřebu řešit drogový problém ve vězeňské populaci. Od 1. června 2004 je léčebný program uplatňován i pro odsouzené muže, pro které byly v areálu věznice Olomoucká vyčleněny samostatné prostory. Klientelu specializovaného oddílu tvoří odsouzené ženy a muži trpící alkoholovou nebo drogovou závislostí, kteří mají pobyt v tomto zařízení určen rozhodnutím soudu podrobit se ochrannému léčení, případně o to sami požádají na základě vlastního dobrovolného rozhodnutí. V této souvislosti stojí za připomenutí dřívější praxe ochranné protialkoholní léčby, která ve vězeňských zařízeních fungovala s uplatněním psychiatrické a psychologické péče pod označením SPOL do roku 1990 a využívala doby výkonu trestu odnětí svobody k absolvování soudem nařízené protialkoholní léčby. Tehdy však sledovala především vyřešení problému nerealizovaných protialkoholních léčeb, které nestačila zajistit příslušná oddělení psychiatrických léčeben.

Specializovaný oddíl věznice v Opavě však má v současné době hlubší cíl, který úzce souvisí s novými názory na smysl a funkci samotného trestu odnětí svobody; ten má vězněným osobám vytvořit podmínky pro jejich resocializaci a pozitivně působit za změnu jejich hodnotových schémat tak, aby u nich bylo minimalizováno riziko možné další kriminální recidivy. Naplňování tohoto cíle sleduje léčebně-výchovný program, jenž byl vypracován odborným týmem interních pracovníků Věznice VS ČR Opava, kteří využili dosavadních poznatků a zkušeností civilních i vězeňských léčebných zařízení u nás i v zahraničí a aplikovali je na specifické podmínky opavské věznice. Po konzultacích se specialisty Psychiatrické léčebny v Opavě byl v konečné fázi akreditován zdravotnickým odborem Generálního ředitelství VS ČR. I v současné době specializovaný oddíl úzce spolupracuje s Psychiatrickou léčebnou v Opavě a udržuje aktivní kontakty s institucemi zabývajícími se drogovou problematikou. Pracovníci specializovaného oddílu se účastní odborných stáží, konferencí a seminářů k tématice prevence a terapie závislostí, jsou v trvalém kontaktu s protidrogovými koordinátory místních úřadů v celé České republice, s organizacemi praktikujícími péči o osoby závislé na psychotropních látkách, a s různými kontaktními centry, nestátními organizacemi SANANIMem, Renarconem aj. To umožňuje, že činnost specializovaného oddílu si udržuje standardní úroveň a že terapeutický program je průběžně aktualizován a zkvalitňován.

Časově je léčebně-výchovný program, uplatňovaný ve specializovaném oddílu, rozvržen na dobu 7 měsíců až 1 roku a vnitřně je členěn do tří částí: V první, přijímací fázi, která trvá v průměru jeden měsíc, je každý klient specializovaného oddílu vyšetřen postupně somatickým lékařem, lékařem psychiatrem, speciálním pedagogem, psychologem, vychovatelkou – terapeutkou a sociální pracovnicí, a na základě výsledků těchto vyšetření je pro něj terapeutickým týmem vypracován individuální program zacházení. Ve druhé, intenzivní fázi, je klientům poskytována systematická psychiatrická a psychoterapeutická péče, detailně jsou zkoumány jejich psychické dispozice, hledají se souvislosti vzniku jejich alkoholové nebo drogové závislosti na sociálních, zdravotních či jiných negativních vlivech, registruje se jejich chování a dosavadní výsledky terapeutického působení. Přitom je využíváno celé široké škály speciálních terapeutických praktik od individuálních forem přes skupinovou psychoterapii ke komunitním terapeutickým postupům. Jejich smyslem je objasnění souvislosti kriminálního deliktu s konzumací návykové psychotropní látky, nalezení příčin, které na počátku jejich drogové kariéry vedly k setkání s touto látkou, objasnění psychologických a biologických mechanismů vedoucích u nich k vytvoření závislosti, zdravotních rizik toxikomanie apod. Konečným cílem je vytvoření vlastního náhledu u odsouzených klientů na škodlivost a nesmyslnost toxikomanického chování a utvrzení v potřebě trvalé abstinence. K tomu slouží zvláště metodiky vycházející z dynamických terapeutických směrů, psychodramatické prvky, ventilace a abreaktivní chování, nácvik relaxačních metod, meditace, jóga, psychogymnastika aj. Vedle těchto terapeutických aktivit se klienti mohou věnovat účelným zájmovým a vzdělávacím aktivitám pod vedením školených pracovníků specializovaného oddílu. Stabilizační fáze, je třetí závěrečnou etapou pobytu klienta ve specializovaném oddílu, a jejím cílem je upevnění těch pozitivních mechanismů, které byly u něj vytvořeny v předcházejících fázích, včetně poskytnutí podpory před návratem do občanského života po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. Osvědčuje se spolupráce s Probační a mediační službou ČR v rámci snahy odsouzených o vytváření předpokladů k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a spolupráce s extramurálními zařízeními zabývajícími se léčbou a poradenstvím v oboru závislostí.

Programy zacházení s vězněnými osobami jsou ve specializovaném oddílu vytvářeny v souladu s ustanoveními zákona č. 169/1999 Sb., vyhláškou č. 345/1999 Sb. a pozměňující vyhláškou č. 378/2000 Sb., a dále rozšířeny o specifické aktivity, které vyžaduje realizace uplatňovaného terapeuticko-výchovného programu. Přitom jsou respektovány osobnostní dispozice a cíle zacházení u jednotlivých odsouzených, a jejich náplň je průběžně aktualizována podle konkrétních fází komplexního působení na odsouzené. Zpracování těchto programů zajišťuje terapeutický tým, který tvoří speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice, vychovatelé a vychovatelka-terapeutka; dále jej doplňují externí pracovníci Psychiatrické léčebny v Opavě – lékaři-psychiatři a psychiatrické sestry. S terapeutickým týmem spolupracuje v případě nezbytné další zdravotnické péče o odsouzené i vězeňský lékař.

Uplatňovány jsou následující terapeuticko-výchovné aktivity

Terapeutické aktivity

 • skupinová a individuální psychoterapie,
 • terapeutická komunita,
 • arteterapie,
 • biblioterapie,
 • muzikoterapie,
 • pracovní terapie,
 • psychogymnastika,
 • relaxační techniky,
 • imaginace,
 • meditace,
 • jóga,
 • poradenství (individuální, psychologické, psychiatrické, sociální),
 • pastorační činnost.

Zájmové aktivity

 • kroužek výtvarný,
 • kroužek ručních prací,
 • kroužek keramický,
 • kroužek hudební,
 • kroužek rukodělný,
 • kroužek společenských her,
 • kroužek zahradnický,
 • kroužek šachový,
 • individuální zájmová činnost.

Sportovní aktivity

 • stolní tenis,
 • aerobik,
 • posilování,
 • vybíjená,
 • odbíjená,
 • minikopaná,
 • nohejbal,
 • kuželky.

Vzdělávací aktivity

Vzdělávání odsouzených je ve specializovaném oddílu prováděno pravidelně a systematicky, podílejí se na něm odborníci z Psychiatrické léčebny v Opavě, specialisté i vychovatelé oddělení a částečně participují vězeňský kaplan a řádová sestra. S ohledem na funkci specializovaného oddílu je zvýšená kapacita vzdělávacího času věnována tématice související s problematikou protitoxikomanické a protialkoholní prevence a léčby. V širším pojetí je vzděláváním veškerá činnost odsouzených, která racionálně naplňuje jejich denní program; jedná se o terapeutické a zájmové aktivity, rozhovory s pracovníky oddělení i s externisty, denní informace z psychoterapeutických komunit, naučné kvízy, soutěže apod.

V užším pojetí je vzdělávání realizováno

 • přednáškami s protialkoholní a protitoxikomanickou tématikou,
 • přednáškami se společenskou, historickou a kulturní tématikou,
 • přednáškami se sociální a právní tématikou,
 • přednáškami a besedami z oblasti duchovenského života,
 • všeobecnou osvětou,
 • besedami o filosofii,
 • výukou cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština),
 • výukou psaní na stroji,
 • rekvalifikačními kurzy.

Efektivnost realizovaného programu, a tím i výsledků práce specializovaného oddělení, prokazují setkání přeléčených odsouzených, propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, s personálem a stávající klientelou oddílu, která jsou pravidelně konána jednou ročně.
Osloveni a pozváni jsou všichni, kteří absolvovali celou léčbu, a podle svých možností se dostaví buď osobně, nebo vrátí vyplněný anketní lístek mapující jejich abstinenci. Z informací, které byly takto získány vyplynulo, že téměř 29% z nich dokázalo abstinovat po dobu delší než jeden rok, a to je výsledek, kterého nedosahuje většina civilních léčeben. Tato setkání mají však svůj nezastupitelný význam zejména pro stávající klientelu specializovaného oddílu, pro kterou představují motivaci k léčbě a zároveň jsou i nadějí a živým příkladem toho, že abstinovat lze.
Je nesporné, že péče věnovaná klientkám specializovaného oddílu je přínosem nejen terapeutickým ale i ekonomickým. Skutečnost, že nařízená ústavní ochranná léčba je absolvována ještě v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, přináší významné úspory na léčebných nákladech, které by jinak vznikly při léčbě těchto osob v protialkoholních nebo protitoxikomanických odděleních civilních psychiatrických léčeben..

Přímé ekonomické přínosy

Ústavní psychiatrická léčba – lůžko/den byla v minulosti v průměru 1.000,- Kč.
V současnosti je průměr 1.100,- Kč.
Průměrná doba léčby závislých osob v psychiatrické léčebně je kolem 90 dní.
Za dobu existence našeho oddělení bylo zde ukončeno 173 ochranných ústavních léčeb
Celková úspora nákladů za vykonané ústavní ochranné léčby během dosavadního fungování našeho oddělení činí: 15.570.000,- Kč.
Celková úspora nákladů za všechny vykonané léčby (i dobrovolné) činí: 37.350.000,- Kč.

Oddíl specializovaný pro výkon trestu odsouzených žen s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením

Programy zacházení jsou vytvářeny a realizovány v souladu s ustanoveními zák. č. 169/1999 Sb., vyhl. Č. 345/1999 Sb. a pozměňující vyhl. č. 378/2000 Sb.a rozšířeny o specifické aktivity terapeuticko-výchovného programu aplikovaného ve specializovaném oddílu. Jejich zpracování zajišťuje speciální pedagog ve spolupráci s celým terapeutickým týmem; přitom jsou respektovány psychiatrické, psychické i somatické dispozice jednotlivých odsouzených žen včetně typu poruchy osobnosti a s ohledem na jejich „narušenost“ jsou pro ně stanoveny konkrétní cíle zacházení. V průběhu pobytu odsouzených ve specializovaném oddílu jsou pak tyto programy aktualizovány podle výsledků, jichž dosáhly při plnění úkolů a plnění programu zacházení. Hlavní důraz v programu zacházení je položen na dodržování medikace a respektování léčebných opatření daných ošetřujícím lékařem – psychiatrem.

Uplatňovány jsou dle možností odsouzených následující terapeuticko-výchovné aktivity

Terapeutické aktivity

 • nácvik komunikace,
 • arteterapie,
 • biblioterapie,
 • muzikoterapie,
 • pracovní terapie,
 • relaxační techniky,
 • imaginace,
 • poradenství (individuální, psychologické, psychiatrické, sociální),
 • pastorační činnost,
 • skupinová a individuální psychoterapie.

Zájmové aktivity

 • kroužek výtvarný,
 • kroužek ručních prací,
 • kroužek společenských her,
 • individuální zájmová činnost,
 • videokroužek.

Sportovní aktivity

 • stolní tenis,
 • šipky,
 • méně náročné hry na hřišti (kroket, kuželky).

Novinky