Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Personalistika

Volné pracovní pozice

Přijímací řízení

Každá organizační jednotka (věznice, vazební věznice, Institut vzdělávání, Střední odborné učiliště a Generální ředitelství) provádí personální politiku samostatně v rámci právních a vnitřních předpisů. Proto je nutné, aby se uchazeč o přijetí do pracovního nebo služebního poměru k Vězeňské službě ČR obrátil přímo na personální oddělení příslušné organizační jednotky.

Podmínky pro přijetí do pracovního poměru k VS ČR

Uchazeč o zařazení na funkci v pracovněprávním vztahu musí být:

  • bezúhonný;
  • splňovat kvalifikační předpoklady (popřípadě odbornou způsobilost) stanovené právními předpisy a kvalifikační požadavky stanovené vnitřním platovým předpisem;
  • osobnostně a zdravotně způsobilý pro výkon funkce (pracovního zařazení).

Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru příslušníka VS ČR podle zákona č. 361/2003 Sb.

Uchazeč musí podle výše uvedeného zákona splňovat následující podmínky:

  • občanství České republiky
  • věk nad 18 let;
  • bezúhonnost;
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou;
  • zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu služby;
  • není členem politické strany nebo politického hnutí;
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Předpokladem zahájení přijímacího řízení k přijetí do služebního poměru příslušníka VS ČR, nebo přijetí do pracovního poměru zaměstnance VS ČR nebo pro sjednání dohody o pracovní činnosti je písemné prohlášení uchazeče, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť vůči jiné skupině osob.

Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR. V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR. Uchazeč nesmí mít např. pověst rváče, opilce, způsobit dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, být trestán či obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu, apod.

Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

Komplexní zdravotní prohlídka posoudí zdravotní způsobilosti k výkonu služby. Přísná zdravotní kriteria jsou prevencí před případným poškozením zdraví v důsledku náročných podmínek služby.

Osobnostní způsobilost se prokazuje psychologickým vyšetřením, které je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby na služebním místě strážný nebo dozorce. Uchazeči absolvují přibližně 4 hodinové vyšetření, v jehož průběhu vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se testům a účastní se řízeného rozhovoru s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí výlučně akreditovaní psychologové. Pokud uchazeč nesplní kriteria nutná pro přijetí, může další psychologické vyšetření podstoupit nejdříve za 2 roky.

Více informací k přijímacím řízením najdete na webových stránkách Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.