Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

Důvody pro neposkytnutí informace

Odmítnout poskytnutí informace lze pouze z důvodů stanovených zákonem:

 • požadovaná informace je v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci;
 • žadatel ve lhůtě nedoplnil nesrozumitelnou žádost;
 • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 zák. č. 513/1991 Sb.;
 • požadovaná informace byla získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění, anebo sociálním zabezpečení;
 • požadovaná informace se vztahuje výlučně k vnitřním předpisům a pokynům Vězeňské služby;
 • jde o informace podléhající ochraně osobnosti podle občanského zákoníku;
 • jde o informace podléhající ochraně osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů;
 • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského;
 • o probíhajícím trestním řízení;
 • o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků;
 • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti;
 • jde o informace z evidencí Vězeňské služby a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí podle zákona o Vězeňské službě.

Opravné prostředky

 • Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je žadatel oprávněn podat na ministerstvo spravedlnosti odvolání ve lhůtě 15 dní od oznámení rozhodnutí, a to prostřednictvím Věznice a ÚVZD Opava. Věznice je oprávněna odvolání v plném rozsahu vyhovět a požadovanou informaci žadateli poskytnout, jinak odvolání předloží ministerstvu. Odvolání lze podat pouze písemně na výše uvedenou adresu.
 • Bližší informace o opravných prostředcích naleznete v rubrice „Úřední deska“, bod 12.

Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.