Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Regulační poplatky

V souvislosti se zavedením regulačních poplatků za zdravotní péči vydal generální ředitel vězeňské služby nařízení, které upravuje způsob úhrady ve věznicích.

Pokud poskytne péči podléhající poplatku zařízení vězeňské služby, strhne věznice obviněnému nebo odsouzenému příslušnou částku z účtu. V případě, že vězeň nemá dostatek peněz, povede vězeňská služba odpovídající částku jako pohledávku a bude ji vymáhat. Pokud je třeba regulační poplatek uhradit mimovězeňskému zdravotnickému zařízení (za které se považuje i lékárna) a vězeň má na svém kontě dostatek prostředků k jeho úhradě, uhradí vězeňská služba poplatek mimovězeňskému zařízení k tíži účtu vězně bezhotovostně nebo, pokud to bude technicky možné, v hotovosti. Pokud vězeň nemá dostatek peněz k úhradě regulačního poplatku, oznámí to věznice zdravotnickému zařízení, které bude muset částku vymáhat přímo na obviněném nebo odsouzeném.

Povinnost uhradit regulační poplatek zákon o veřejném zdravotním pojištění ukládá pojištěnci, kterým je odsouzený nebo obviněný nebo jeho odpovědný zástupce. Vězeňská služba jako organizační složka státu takovou povinnost nemá, takže jde o dluh pojištěnce – vězněné osoby vůči cizímu zdravotnickému zařízení. Vstupní prohlídka při nástupu do vazby nebo do výkonu trestu je povinná. V případě vazby se nemění registrace obviněného, takže jde o medicínsko-právní výkon, který hradí vězeňská služba. V případě vstupní prohlídky při nástupu trestu v délce trvání do tří měsíců se postupuje obdobně. Při nástupu delšího trestu dochází k přeregistraci pacienta, se kterou souvisí klinický výkon podléhající regulačnímu poplatku.

Pokud jde o nemocnost, je mezi vězni o něco vyšší než u ostatní části populace. Je to vyvoláno především psychickým napětím vzniklým ze specifických podmínek pobytu ve vězení. Zdravotní pojištění za osoby ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody je hrazeno ze státního rozpočtu v povinném rozsahu za pojištěnce i cizince, kteří splňují podmínku dle zákona č. 48/1997 Sb., tedy jsou zaměstnanci ve smyslu tohoto zákona. Ostatní cizinci mají povinnost být při pobytu na českém území pojištěni podle zákona o pobytu cizinců, musí být tedy pojištěni soukromě při vstupu na české území.

Odsouzení pojištěnci si musejí hradit nadstandardní péči, to znamená zdravotní péči nad rámec úhrady z veřejného zdravotního pojištění s výjimkou medicínsko právních výkonů. Pokud jde o lék, který přesahuje cenu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a odsouzený pojištěnec jej prokazatelně potřebuje a nemá vlastní prostředky na jeho úhradu, uhradí doplatek vězeňská služba ze svého rozpočtu a částku pak vymáhá. Pracujícím odsouzeným se odpovídající část zdravotního pojištění (4,5%) strhává z odměny, další část (9%) hradí zaměstnavatel.

U cizinců ve vazbě stát hradí potřebnou zdravotní péči podle mezinárodních úmluv. Pohledávku uplatňuje u jejich pojistitelů. Problém je s některými zeměmi mimo EU, se kterými nejsou podepsány smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, jde například o Ukrajinu. V těchto případech hradí potřebnou péči stát a poté peníze po obviněném cizinci vymáhá. Faktury za lékařské výkony provedené nepojištěným cizincům mimo vězeňská zařízení platí vězeňská služba. V případě ukončení vazby nebo přerušení výkonu trestu rozhodnutím soudu je ukončena platba pojistného ze státního rozpočtu. Odsouzený je povinen nahlásit své pojišťovně změnu, změnu hlásí i věznice. Pokud propuštěná osoba nemá práci a peníze, hradí se pojistka prostřednictvím úřadu práce v místě trvalého bydliště, pokud se u něj přihlásila.