Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Volné pracovní pozice

Přijímací řízení do služebního poměru

Vězeňská služba ČR nabízí uchazečům o přijetí do služebního poměru příslušníka Vězeňské služby ČR níže uvedené podmínky:

 • perspektivní zaměstnání s jistotou státní služby
 • pravidelný měsíční příjem odpovídající platovému zařazení
 • zvláštní příplatek
 • příspěvek na ošatné
 • dovolenou 30 kalendářních dnů
 • profesní růst
 • lékařskou péči, 14ti denní léčebné rehabilitační pobyty
 • možnost čerpání bezúročných půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • rodinnou i dětskou, letní i zimní rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních
 • kulturní a sportovní vyžití (např. vlastní posilovna)

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky který:

 • o přijetí písemně požádá,
 • je starší 18 let,
 • je bezúhonný (blíže § 14 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů),
 • splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven,
  je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby (blíže § 15 zákona č. 361/2003 Sb.),
 • je plně způsobilý k právním úkonům,
 • je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu,
 • není členem politické strany nebo politického hnutí (čestné prohlášení),
  nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost (čestné prohlášení).

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. V případě, že v bezpečnostním sboru není volné služební místo, přijímací řízení se nezahájí. S uchazečem je proveden informativní pohovor, při kterém je seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se základními povinnostmi vyplývajícími ze služebního poměru, zejména s podmínkami služby a s hmotným zabezpečením, s povinností absolvovat nástupní kurz.

Bezpečnostní sbor je oprávněn si ověřit, zda občan splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. Za tím účelem zpracovává jeho osobní údaje a je oprávněn si k osvědčení bezúhonnosti občana vyžádat opis z evidence Rejstříku trestů, vyžádat výpis z evidencí vedených ministerstvem a dalšími orgány veřejné správy a provádět šetření o bezúhonnosti občana nebo požádat Policii České republiky o provedení šetření.

Bezpečnostní sbor písemně seznámí občana před jeho přijetím do služebního poměru s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, jakož i z důvodu členství v odborových organizacích a jiných sdruženích s výjimkou případů, které stanovuje tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto výjimky se nepovažují za diskriminaci. Zakazuje se i takové jednání bezpečnostního sboru, které diskriminuje občana nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci. Občan, který se uchází o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody nepřijetí se neoznamují.

Bezpečnostní sbor uchovává osobní údaje o občanovi, který nebyl přijat do služebního poměru, a údaj o důvodu jeho nepřijetí po dobu 3 let. Po uplynutí této doby údaje zničí.

Přijímací řízení obsahuje:

 • vstupní lékařskou prohlídku
 • psychologické vyšetření
 • kondiční přípravu

Pokud uchazeč splní všechny části přijímacího řízení, dojde na základě získaných podkladů k rozhodnutí ředitele organizační jednotky o přijetí uchazeče do služebního poměru nebo k ukončení přijímacího řízení.

Přijímací řízení do pracovního poměru

Nabízené podmínky pro uchazeče do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR:

 • platové podmínky podle Zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zvláštní příplatek a dodatkovou dovolenou pro zaměstnance v přímém styku s obviněnými ve výkonu vazby nebo odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
 • perspektivu pracovního růstu
 • sociální jistoty (lékařská péče, preventivní rehabilitace, rekreace, příspěvky na stravování, sportovní vyžití, aj.)

Požadavky kladené na uchazeče do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR:

 • vzdělání – střední odborné, úplné střední s maturitou, vysokoškolské – dle zastávané funkce
 • dobrý zdravotní stav
 • morální a trestní bezúhonnost psychická způsobilost

Přijímací řízení je zahájeno informativním pohovorem, při kterém jsou uchazeči seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení, dále pak se zkušební dobou nově přijatých zaměstnanců, která činí 3 měsíce, zařazení do funkce při přijetí a obecné seznámení s popisem činnosti, platovými podmínkami při přijetí, povinností absolvovat nástupní školení VS ČR, zařazení do kategorizace prací dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení obsahuje:

 • psychologický test
 • vstupní lékařskou prohlídku

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče příslibem zaměstnání, Vězeňská služba ČR si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu přijímacího řízení toto ukončit bez udání důvodů.