Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Organizační struktura

Aktuální organizační struktura Vazební věznice Teplice.

Organizační členění Vazební věznice Teplice respektuje ustanovení § 3 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Vazební věznice je základní jednotkou organizace Vězeňské služby České republiky, kterou zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti. V čele vazební věznice stojí ředitel, kterého ustanovuje, popřípadě jmenuje a odvolává generální ředitel Vězeňské služby ČR. Ředitele vazební věznice v době nepřítomnosti zastupuje 1. zástupce ředitele vazební věznice, příp. zástupce ředitele vazební věznice.

Vazební věznice zabezpečuje úkoly tak, aby vazba plnila zákonem stanovený účel a byla vykonávána v souladu se zákonem č. 293/1993 Sb, o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Na základě rozhodnutí generálního ředitele zabezpečuje vazební věznice i výkon trestu odnětí svobody a dbá, aby trest odnětí svobody plnil svůj účel a byl vykonáván v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho zabezpečuje poskytování zdravotnických služeb obviněným a odsouzeným.

Vazební věznice se dále člení na oddělení takto

Oddělení vězeňské stráže

Oddělení vězeňské stráže tvoří strážní směny a eskortní směna. Strážní směny zajišťují nepřetržitý výkon služby po 24 hodin denně, při zajišťování výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a ostraze objektu. Eskortní směna provádí všechny druhy eskort (např. k soudům, do zdravotnických zařízení, ostatních věznic apod.) Ve spolupráci s oddělením výkonu vazby a trestu zajišťuje příjem osob do výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

Oddělení výkonu vazby a trestu

Realizuje umísťování a plnění práv a povinností obviněných a odsouzených, např. příjem balíků, nákupy potravin, věcí osobní potřeby, denního tisku a časopisů, koupání, výměny prádla, duchovní a sociální služby atd.. Prostřednictvím specialistů oddělení (pedagogové, psycholog a vychovatelé), zajišťuje preventivně výchovné, vzdělávací, zájmové a sportovní aktivity pro obviněné i odsouzené.

Oddělení prevence a stížností

Plní úkoly k předcházení a odhalování trestných činů osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody, příslušníků a občanských pracovníků VS ČR, k odstraňování jejich příčin a podmínek, k důslednému dodržování zákonů a jiných právních předpisů. Příslušníci OPaS mají postavení policejního orgánu v řízení v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence. (§ 12 odst.2 zák.č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Přijímá, eviduje a prošetřuje stížnosti a oznámení obviněných a odsouzených jakož i ostatních občanů adresovaných, popř. postoupených organizačním jednotkám VS ČR.

Oddělení personální

Zajišťuje zejména výběr, přijímání zaměstnanců k Vězeňské službě ČR a jejich obsazování do určených funkcí organizace, zpracovává personální a kázeňská rozhodnutí ředitele Vazební věznice Teplice, vede personální evidenci zaměstnanců organizace, podílí se na doplňování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců, poskytuje metodickou pomoc při plnění úkolů v oblasti personální práce všem oddělením a současně všem zaměstnancům, vytváří podmínky pro uspokojování potřeb příslušníků a občanských zaměstnanců, vyplývajících z jejich oprávněných nároků aj.

Oddělení správní

Administrativně zajišťuje přijímání, přemisťování, předávání, vydávání, vyhošťování a propouštění vězňů. Dále přijímá, odesílá, zpracovává evidenci a ukládání administrativních dokladů, na jejichž základě je omezována osobní svoboda obviněných a odsouzených. Zabezpečuje jak vedení všeobecné a vězeňské administrativy, tak i evidenci a statistiku při výkonu vazby a trestu.

Oddělení logistiky

Zajišťuje nákupy a efektivní hospodaření s materiálem, a proviantem, realizuje správu a údržbu objektů, realizuje výběrová řízení, investiční činnost a vykonává veškeré další související úkony. Vede evidenci majetku podle klasifikace, zabezpečuje údržbu a opravy určeného majetku. Vystrojuje obviněné a odsouzené a ukládá jejich civilní oblečení do skladu civilních svršků. Vystrojuje příslušníky, vybavuje zaměstnance pracovními a ochrannými pomůckami. Zajišťuje nákup a údržbu telekomunikační a zabezpečovací techniky. Dále zajišťuje stravování pro zaměstnance i pro vězněné osoby.

Oddělení ekonomické

Komplexně zabezpečuje účetnictví, rozpočet, financování, pokladní službu a správu pohledávek VV Teplice. Zpracovává a vyplácí mzdové náležitosti zaměstnanců a vězněných osob. Kompletně zajišťuje agendu FKSP.

Oddělení informatiky

Komplexně zabezpečuje správu počítačové sítě a chod výpočetní techniky, realizuje výběr a správu software. Provádí údržbu, opravy a nákup telekomunikační a zabezpečovací techniky. Zabezpečuje revize zařízení.

Zdravotnické zařízení

Provádí preventivní, diagnostickou a léčebnou péči, včetně přednemocniční péče, závodní preventivní péče a posudkové péče ve VS ČR, jak u zaměstnanců VS ČR, tak i u obviněných a odsouzených.

Kaplan vazební věznice

Ve spolupráci se zástupci dalších církví zajišťuje duchovní službu u obviněných a odsouzených. Provádí pastorační pohovory a zajišťuje skupinovou i individuální výuku, zaměřenou na studium bible.

Ekolog

Provádí pravidelné revize elektrozařízení, kontrolu a údržbu vzduchotechniky, vede evidenci spotřebovaných energií, zajišťuje odpadové hospodářství, provádí technické a ekonomické rozbory.