Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Základní informace o VV Teplice lze získat nepřetržitě z veřejně přístupné informační vývěsky, která je umístěna na plášti budovy v ulici Daliborova stezka nebo z internetových stránek, které si právě prohlížíte. Než se rozhodnete obrátit na zaměstnance naší vazební věznice, který zajišťuje poskytování Vámi požadovaných informací, prohlédněte si prosím celý obsah našich stránek, zda již takovou informaci obsahují. V případě, že informaci z našich stránek nezískáte, zvolte níže uvedený postup.

Podle § 13 uvedeného zákona se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Pro účely podání žádosti se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

Ustanovení uvedeného zákona, o postupu při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace, o rozhodnutí, o odvolání, o stížnosti na postup a o výroční zprávě týkající se poskytování informací, platí pouze pro žádosti podané písemně.

Z písemně podané žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a popř. adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu a opatřena elektronickým podpisem.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti (konkrétně § 14 odst. 2) a adresu pro doručování, případně, není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Ústní podání

prostřednictvím telefonu přijímá ve Vazební věznici Teplice vedoucí správního oddělení – Mgr. Bohumila Güntherová, na tel.: 417 593 262
(v případě nepřítomnosti kontaktujte sekretariát ředitele na tel.: 417 593 202).

Písemná podání

(žádosti, podněty, dožádání) lze podat prostřednictvím provozovatele poštovní licence na adresu:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Teplice
P.O.BOX 53
Teplice 415 01

nebo prostřednictvím faxu na čísle: 417 593 215,
či elektronické podatelny na e-mailovou adresu: e-podatelna@grvs.justice.cz.

Hrazení nákladů za poskytnuté informace

Vazební věznice Teplice je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Vazební věznice může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměna, nelze požadovat úhradu nákladů.

V případě, že bude vazební věznice za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vazební věznicí vyčíslena. Není-li splněna oznamovací povinnost, ztrácí vazební věznice nárok na úhradu nákladů.

Poskytnutí informace je ve výše uvedeném případě podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady, úhradu nezaplatí, vazební věznice žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta 60 dnů neběží.

Podání stížnosti

Stížnosti zasílejte řediteli vazební věznice na výše uvedenou adresu s uvedením data podání, jména, příjmení, data narození a adresy stěžovatele, označení organizace nebo osoby, proti které směřuje předmět stížnosti a uvedení adresy, na kterou má být zaslána odpověď.

Anonymní stížnosti a oznámení se odkládají bez šetření a dalších opatření. Za anonymní se považují též podání učiněná elektronicky bez elektronického podpisu.

Při rozhodnutí o stížnostech a oznámeních se postupuje plně v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nařízení generálního ředitele o vyřizování stížností a oznámení ve Vězeňské službě ČR.

Postup při vyřizování žádosti či jiného podání

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může Vazební věznice Teplice (dále jen „povinný subjekt“) co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne.

§ 14 odst. 1 – Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

§ 14 odst. 2 – Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a popř. adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

§ 14 odst. 3 – Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu (e-podatelna@grvs.justice.cz). Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

§ 14 odst. 4 – Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti (konkrétně § 14 odst. 2) a adresu pro doručování, případně, není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

§ 14 odst. 5 – Povinný subjekt posoudí žádost a:

  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli (viz. výše) postupu vyřízení žádosti o informace podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti; proti tomu lze podat odvolání,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  4. nerozhodne-li podle § 15 (rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

§ 14 odst. 6 – O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů uvedených v § 14 odst.7. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

§ 15 odst. 1 – Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

§ 15 odst. 2 – Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst.2 písm. c), musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o informace lze podat odvolání. Rovněž je možné podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

Podávání opravných prostředků

Proti rozhodnutí ředitele vazební věznice o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Vazební věznice předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Generálnímu ředitelství VS ČR ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolání lze zaslat faxem na číslo 417 593 215 nebo prostřednictvím provozovatele poštovní licence na adresu:

Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Teplice,
P.O.BOX 53,
Teplice 415 01

Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání ředitelem vazební věznice. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu vazební věznici. Lhůtu lze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí vazební věznice o odmítnutí žádosti a nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 (odkázání na zveřejněnou informaci),
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst.5 písm. d) nebo § 14 odst.7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst.3 nebo s výší odměny podle § 14a odst.2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst.5 písm. c) nebo § 17 odst.3, anebo uplynutím lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst.5 písm. d) nebo § 14 odst.7. O stížnosti rozhoduje Generální ředitelství VS ČR.

Další informace o postupu při vyřizování stížnosti jsou uvedeny v § 16a zákona.

Zákon č. 106/1999 Sb.

106/1999 Sb. Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Úplné znění zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.