Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
26.10.2017

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM TEOLOGICKÉ NAUKY NA KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

Jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích aktivit ve zdejší vazební věznici je vysokoškolské studium – obor teologická nauka, které probíhá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Jedná se o ojedinělý projekt vysokoškolského studia, který je v rámci věznic a vazebních věznic v České republice nabízen lidem ve výkonu trestu odnětí svobody. Studium probíhá formou placeného celoživotního vzdělávání. Pilotní projekt „Centrum pro vysokoškolské vzdělávání odsouzených“ je určen pouze pro odsouzené muže, v ženských věznicích zatím podobný program neexistuje. Nutno zdůraznit, že studium je jakýmsi nadstandardem, „za odměnu“, není to něco nárokového.

Studijní program je zaměřen, mimo znalosti z křesťanské věrouky, na oblasti etiky, chování, morálky, hodnotového žebříčku. Působí tak na odsouzené v jejich osobnostním růstu a podporuje je ke kritickému náhledu na negativní projevy jejich vlastního jednání, konfrontuje je v oblasti morálky. V průběhu trvání projektu lze u řady studujících odsouzených vypozorovat pozitivní posun v oblasti sociálního a osobnostního dozrávání.

Myšlenka tohoto projektu vznikla v roce 2008, kdy na základě pokynu GŘ VS ČR zahájila vazební věznice činnosti vedoucí ke zrealizování vysokoškolského studia. Za tímto účelem byla navázána užší spolupráce s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, která o spolupráci v této formě vysokoškolského studia odsouzených projevila zájem. Samotné studium pak běží od roku 2009, přičemž v letech 2011, 2012 a 2016 se nekonala přijímací řízení do prvních ročníků. Dosud prošlo projektem 51 odsouzených, aktuálně studuje 18 odsouzených. 1 odsouzenému se během výkonu trestu odnětí svobody podařilo úspěšně dokončit bakalářské studium a složit přijímací zkoušky na navazující magisterské studium. Další 2 odsouzení mají složeny všechny tři státní závěrečné zkoušky a čeká je obhajoba bakalářské práce. 6 odsouzených dokonce pokračuje v dalším studiu i po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Kromě toho, že odsouzení musí složit přijímací zkoušku realizovanou přímo Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, jsou i posuzováni odbornou komisí, kdy je zohledňován jejich dosavadní průběh výkonu trestu, ale i osobnostní a studijní předpoklady. Teprve na základě doporučujícího stanoviska ze strany odborné komise a následném schválení ředitelem vazební věznice je odsouzený zařazen do programu vysokoškolského studia a je mu umožněno zúčastnit se přijímacího řízení, které se koná v prostorách vazební věznice.

Samotné studium probíhá formou přednáškových cyklů, kdy přednášející dochází do vazební věznice. Převážná část studia tedy probíhá formou samostudia. Fakulta poskytne přednáškové materiály k jednotlivým předmětům a to buď v písemné, elektronické nebo audiovizuální podobě. Odsouzení mají dále možnost navštěvovat počítačovou učebnu a vazební věznice také disponuje poměrně obsáhlou odbornou knihovnou. Vysokoškolské studium odsouzených po organizační stránce garantuje ve vazební věznici speciální pedagožka Mgr. Gabriela Kulhánková, která za tuto činnost byla mimo jiné oceněna v letošním roce ministrem spravedlnosti (získala Cenu ministra spravedlnosti v kategorii Občanský zaměstnanec VS ČR roku). Úzce spolupracuje s kaplany vazební věznice, kteří se podílejí na přípravě na přijímací řízení, konzultacích ke studiu, duchovních cvičeních atd. Jak sama uvádí „vše zorganizovat a připravit tak, aby měli odsouzení vše, co k úspěšnému zvládnutí studia potřebují, není nic jednoduchého“. Za Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy koordinuje projekt studia lidí odsouzených k trestu odnětí svobody ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. Bez vzájemné spolupráce by nebylo možné celý projekt realizovat a rozběhnout.

Jak vidí náročnost studia za mřížemi samotní odsouzení, si můžete přečíst například v článku Lidových novin, který vyšel 27. září 2017.

https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-praha-ruzyne/wp-content/uploads/sites/29/2017/11/LN-KTFUK.pdf