Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
15.6.2006

Spolupráce s mateřskou školou speciální, Praha 8, Drahaňská

MŠS má vlastní specifické zaměření. Přijímá děti především z dysfunkčních rodin na základě rozhodnutí oddělení sociálně právní ochrany děti, na návrh jiné školy či na návrh pedagogicko-psychologické poradny nebo zdravotnického zařízení.

Představení MŠS

MŠS má vlastní specifické zaměření. Přijímá děti především z dysfunkčních rodin na základě rozhodnutí oddělení sociálně právní ochrany děti, na návrh jiné školy či na návrh pedagogicko-psychologické poradny nebo zdravotnického zařízení. Hlavním posláním je především přijímat děti z rodin, jejichž rodinné zázemí trpí různými nedostatky, tzn. děti, které jsou traumatizovány rozvratem rodinných vztahů, vyrůstající v neúplné rodině, kde někdo z rodičů působí dysfunkčně. Dále když některý z rodičů je ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo trpí závislostí na alkoholu, drogách či jiných psychotropních látkách.

Děti přijímané do MŠS jsou často hyperaktivní, neurotické, mají poruchy chování nebo opoždění ve výchově.

Hlavní funkce MŠS je prevence a kompenzace negativních výchovných vlivů na vývoj dítěte. Před těmito vlivy dítě chrání a to i v případě potřeby i možností úplné separace od rodiny (na dobu nezbytně nutnou a vždy s jejím souhlasem) i o sobotách a nedělích. Usiluje o znovunaplnění funkcí rodiny tak, aby dítě pokud možno zbytečně o vlastní rodinu nepřicházelo. Svými návrhy se podílí na urychleném řešení životní perspektivy dítěte v těch případech, kde rodina přestala plnit své základní povinnosti vůči dítěti, škodí mu, nebo jej ohrožuje v samotné existenci. V tomto smyslu má MŠS funkci poradní, nikoli rozhodovací.

MŠS spolupracuje se sociálními pracovníky jednotlivých oddělení sociálně právní ochrany dětí, sociálními kurátory a soudy. Dále rozšířila spolupráci s pediatry, foniatrií, dětskou neurologií, Linkou bezpečí, Dětským krizovým centrem, s jednotlivými azylovými domy pro matky s dětmi apod.

Spolupráce s VV Praha Ruzyně

Tato spolupráce je založena na výpomoci ze strany odsouzených mužů, kteří v rámci svého volna bez nároku na mzdu pravidelně MŠS navštěvují a provádějí činnosti jako je úklid, údržba budovy a zahrady, pomocné práce uvnitř a vně zařízení. Po provedené práci tráví čas s dětmi, s kterými si hrají. Návštěvy odsouzených mužů v MŠS jsou velmi přínosné pro obě strany. Pro MŠS zajištění nezbytných úklidových a pomocných prací a pro odsouzené nácvik psychosociálních dovedností v reálném prostředí, praktický nácvik komunikačních vzorů a fixace sociálních dovedností. Odsouzeným se za jejich činnost dostává mnoho díků a ocenění jak od zaměstnanců MŠS, tak například od hostů, o které se při společenské události ve škole starali.

Spolupráce trvá od roku 2001, odsouzení MŠS navštíví průměrně 10x za rok, jednu návštěvu absolvuje přibližně 10 odsouzených za doprovodu vychovatelů a pedagoga.

Současně s odsouzenými muži se zapojily rovněž odsouzené ženy z oddělení pro výkon trestu odnětí svobody v Řepích. Jejich činnost spočívá především v hraní divadelních představení a výrobou drobných dárků a oblečků pro děti. Spolupráce s odsouzenými ženami probíhá stejným způsobem jako u mužů. To znamená, že v rámci svého volného času, bez nároku na mzdu, navštěvují MŠS některé neděle v roce, odehrají například maňáskové představení a pak si s dětmi hrají.

Aktivity odsouzených mužů a žen v MŠS jsou vysoce ceněny jak zaměstnanci MŠS, vedením VV Praha Ruzyně, tak samotnými odsouzenými.