Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Přijetí balíčku

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzeným počátkem nástupu výkonu trestu do věznice nebo převedením z výkonu vazby. Za balíček se považuje též písemné sdělení do hmotnosti 2 kg, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby.

Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, na základě vystaveného „Potvrzení o právu na přijetí balíčku“, jehož převzetí odsouzení podepisují. Balíčky obsahující oděv a prádlo, věci k realizaci programu zacházení musí být předem povoleny se stanovením rozsahu a druhu zasílaných věcí. Balíček se z pošty nepřevezme v případě, že odsouzení byli propuštěni, vyhoštěni, vydáni nebo předáni do ciziny a nebo zemřeli, u balíčku zaslaného z ciziny pokud nesplňuje příslušné celní předpisy, odsouzení nesplní požadavky celního úřadu při celním řízení, nezaplatí clo vyměřené celním úřadem, odmítnou doplatit částku vyměřenou poštovním úřadem za doručení nebo nemají příslušnou finanční částku na zaplacení, balíček je poškozený nebo je zřejmé, že během přepravy došlo k úbytku na váze a odsouzení nesouhlasí s jeho převzetím. Jsou-li odsouzení umístěni ve zdravotnickém zařízení, rozhodne o vydání či vrácení balíčku nebo jeho části pověřený zaměstnanec věznice na základě pokynů ošetřujícího lékaře. Odsouzeným, kteří vykonávají kázeňský trest umístění do samovazby nebo celodenní umístění do uzavřeného oddělení, se balíček vydá po skončení tohoto kázeňského trestu. Odsouzeným přemístěným na dobu přechodnou do jiné věznice, se balíček vydá zpravidla po jejich návratu. Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby se povolují do hmotnosti 5 kg a mohou obsahovat potraviny nepodléhající rychlé zkáze, zakoupené v obchodní síti, které není nutno tepelně upravovat, z masných výrobků pouze trvanlivé salámy, tabákové výrobky, dopisní papíry, obálky, základní psací potřeby s výjimkou lihových, poštovní známky, spodní prádlo, povolené hygienické potřeby, elektrický holící strojek, náramkové nebo kapesní hodinky. V případě zaslání povoleného balíčku ze zahraničí, podléhá obsah balíčku celní kontrole.

V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby přesahuje povolenou hmotnost, předají se odsouzeným věci pouze do hmotnosti 5 kg. Nepředaná část balíčku se vrátí na náklady odsouzených odesílateli jako nová zásilka. Nemají-li odsouzení dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na vrácení balíčku nebo nepředaných věcí, bude vynaložená částka vedena jako pohledávka věznice vůči odsouzeným. V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby obsahuje nepovolené věci, které odsouzení nemohou mít u sebe, odsouzení je ihned odešlou zpět odesílateli na své náklady. Pokud odsouzení nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemají finanční prostředky a jedná se o potraviny podléhající rychlé zkáze nebo věci zcela nepatrné hodnoty, mohou být zničeny. Jestliže se jedná o věci, které zničit nelze, jsou tyto neprodleně odeslány zpět odesílateli, přičemž vynaložená částka bude vedena jako pohledávka věznice vůči odsouzeným nebo se jim věci uloží do úschovy s tím, že jim budou vydány až při propuštění. V případě, že balíček obsahuje věci, které odsouzení mohou mít u sebe, na které však nebylo vystaveno povolení, odsouzení je odešlou zpět odesílateli na své náklady, pokud k jejich předání nedojde při návštěvě. Pokud odsouzení nesouhlasí s odesláním a chtějí si zaslané věci ponechat a nemají vyčerpán limit přijatých balíčků, lze s jejich souhlasem zásilku zaevidovat jako balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby. Pokud odsouzení nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemají finanční prostředky a mají již vyčerpán limit přijatých balíčků, úhrada za odeslání se vede jako pohledávka věznice vůči odsouzeným.