Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu odnětí svobody

Hlavním cílem trestu odnětí svobody je výchovné působení na pachatele trestného činu, dosažení změny struktury v jeho chování žádoucím způsobem a jeho zdárná reintegrace do intaktní společnosti.

Jeho život najednou podléhá řadě předpisů, je nucen podřídit se pravidlům a autoritě zaměstnanců. Ze svého života se najednou ocitá ve společnosti dalších vězňů, tedy lidí, jejichž společnost nevybral. S tímto soužitím mají problémy zpravidla lidé, kteří se nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody poprvé a kterým adaptace na vězeňské podmínky činí nemalé problémy.

Realizace tohoto procesu, je v prostředí věznic prováděna jednak obecnými výchovnými metodami a jednak metodami zacházení s vězni (metodami stanovenými zákonem a dalšími normami), dále speciálními metodami zaměřenými na individuální i skupinovou formu práce s odsouzenými. Jedním z hlavních nástrojů realizace těchto speciálních metod jsou programy zacházení, které zahrnují souhrn pracovních, vzdělávacích, zájmových a speciálních aktivit.

Z historie je zřejmá postupná humanizace vězeňství, tedy i humanizace výkonu trestu odnětí svobody. V dřívějších dobách byl trest odnětí svobody vykonáván bez možnosti širší diferenciace. Současná doba vyžaduje přizpůsobení výkonu trestu jednotlivým skupinám odsouzených z důvodu jejich individuálních zvláštností a s cílem dosažení opětovného zapojení se do života normální společnosti. Současná doba samozřejmě vychází i ze skutečnosti, že skladba odsouzených se v posledních letech značně změnila. Tato skutečnost nevyplývá jen z toho, že trestnost některých dříve trestných činů zanikla (příživnictví, absence v zaměstnání aj.) a narostl počet trestných činů daňových, podvodů, ale nastaly i změny související nárůstem odsouzených s psychopatickými rysy osobnosti, osob závislých na omamných a psychoaktivních látkách, osob mentálně insuficientních, osob mladistvým či osob odsouzených k výjimečným trestům, zvýšil se rovněž počet cizinců či sexuálních deviantů.

Zákon č. 169/1999 Sb., O výkonu trestu odnětí svobody vymezuje okruh specifických skupin odsouzených, u nichž je výkon trestu realizován odlišně. Mezi takové skupiny odsouzených patří:

  • mladiství odsouzení
  • ženy
  • prvotrestaní odsouzení
  • odsouzení s duševními poruchami
  • odsouzení s poruchami chování
  • odsouzení trvale pracovně nezařaditelní
  • odsouzení k výkonu doživotního trestu
  • cizinci
  • odsouzení s uloženým ochranným léčením.

Odsouzení zařazení do věznice typu s ostrahou se ve věznici pohybují organizovaně a výhradně pod dohledem zaměstnance vězeňské služby. Tito odsouzení pracují na pracovištích uvnitř věznice. Návštěvy odsouzených se realizují zpravidla výhradně za dohledu zaměstnance vězeňské služby v návštěvní místnosti věznice. I odsouzeným zařazeným do věznice s ostrahou může být ředitelem věznice udělena kázeňská odměna formou opuštění věznice v souvislosti s návštěvou až na 24 hodin, avšak pouze v intervalu maximálně 1krát za dva měsíce.

Ve věznici se zvýšenou ostrahou se odsouzení pohybují organizovaně, vždy pod dohledem příslušníka vězeňské služby. Odsouzení většinou vykonávají práci uvnitř věznice, kde jsou rovněž střeženi příslušníkem nebo vykonávají práci přímo na celách. Odsouzeným není povolen žádný pohyb a návštěvy probíhají rovněž za dohledu příslušníka vězeňské služby.