Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Programy zacházení

Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy, která se vytváří na nástupním oddělení.

Výsledkem je tedy pedagogická, psychologická a sociální charakteristika. Součástí komplexní zprávy je též i hodnocení vychovatele nástupního oddělení a lékařská zpráva. Závěr výše uvedených charakteristik obsahuje doporučení jednotlivých odborných pracovníků k programu zacházení. Program zacházení je výchovným prostředkem, prostřednictvím něhož jsou odsouzení vedeni k přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin a zároveň slouží k naplňování účelu výkonu trestu.

Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. Pokud u odsouzeného přichází v úvahu více variant programu zacházení, umožní se mu výběr (zák. č. 169/1999 Sb, § 41 odst. 3).

Program zacházení obsahuje pracovní povinnosti, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů. Pedagog sestavuje tento program zacházení s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, jeho osobnost, zájmy a záliby, fyzické a psychické předpoklady pro splnění daného programu zacházení. Dále na základě údajů obsažených v komplexní zprávě a za současného zohlednění všech skutečností formuje cíle výchovného působení na odsouzeného a metody, které k daným cílům směřují.

Realizace programu zacházení

Na realizaci programů zacházení se podílejí shora uvedení zaměstnanci oddělení výkonu trestu a legislativní rámec programů zacházení je upraven zejména v § 41 zákona č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody, § 36 až 39 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 345/1999 Sb., metodickým listem ředitele odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR č. 18/2004, nařízení č. 61/2006, čl. 3 pokynu č. 1, čl. 20 Vnitřního řádu Vazební věznice Praha-Pankrác pro odsouzené a Nařízení vedoucího oddělení výkonu trestu č. 3/2002.