Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Pankrác Times

Občasník Pankrác Times je ve Vazební věznici Praha-Pankrác vydáván se svolením ředitele více než 12 let. Bohužel z ekonomických důvodů je prozatím vydávání Pankrác Times pozastaveno.

Redakční rada se scházela 1x týdně ve svém osobním volnu ve studijním ateliéru, kde diskutovala o nových tématech a příspěvcích zaslaných z řad odsouzených. Je nutno uvést, že jedinými přispěvateli byli právě jen odsouzení z pankrácké vazební věznice.

Pankrác Times byl vydáván pomocí offsetového tisku, který zprostředkovává pracoviště tiskárna pro odsouzené muže. Občasník byl pravidelně zasílán institucím jako jsou Knihovna hlavního muzea v Praze, Kancelář prezidenta republika, Vrchní soud v Praze a dalším.

Timesy vychází nejen v metropoli nad Temží

V pankrácké vazební věznici se objevuje několikrát do roka neobvyklý časopis, který píší, vytvářejí a tisknou sami odsouzení.

Slovo Pankrác vyvolává asi u všech Pražanů jednotnou prvotní asociaci – soud a věznice. Případně v opačném pořadí, bere-li se v úvahu vyšetřovací vazba. Naproti tomu slovo Times navozuje atmosféru anglického Londýna s jeho bankovní čtvrtí a gentlemany v buřince. Přesto existuje pojem, který tato dvě slova váže dohromady – Pankrác Times.

Vězeňský občasník s podtitulem „Mezi katry“ začali odsouzení v pankrácké věznici vydávat před více než deseti lety. Pro jeho autory se stal formou smysluplného naplnění volného času, pro čtenáře možností seznámit se s novinkami, jež je zajímají – například kolem nového trestního zákoníku, ale i ze světa kultury a sportu. Obě skupiny – autory i čtenáře – spojuje týž cíl: „Nemuset nějakou chvíli myslet na to špatné,“ korespondenčně říká člen redakční rady Pavel, jehož celé pravé jméno i tvář musejí z pochopitelných důvodů čtenářům Deníku zůstat utajeny.

Měnící se tým i náplň redakce

Pětičlenná redakční rada Pankrác Times se za dobu existence časopisu několikrát měnila, členové týmu odcházeli a přicházeli, ale myšlenka zůstávala. Nynější tým, který je ve funkci asi dva a půl roku, si vytyčil za cíl zkusit změnit tvář a grafiku periodika. Při prolistování čísly z několika posledních let je zřejmé, že se to alespoň částečně podařilo. „Cílem bylo pomocí grafiky a piktogramů dosáhnout jisté zapamatovatelnosti – čtenář časopis otevře a ví, kde má co hledat,“ podotýká Pavel.

Jeho tým dal časopisu také – alespoň na čas – stálý obsah, který zahrnuje jedno hlavní téma, dále dopisy fiktivní dvojice Helgy a Otakara a rubriky jako sportovní zprávy, kulturní okénko či křížovku. Vzhledem k tomu, že jde o občasník, tak se obsah přizpůsobuje aktuálnímu datu: loňské druhé číslo tak bylo věnováno otázkám spjatým s novým trestním zákoníkem a mělo přílohu k 120. výročí otevření pankrácké věznice.
Je pochopitelné, že odsouzení mají zájem o výklad nového trestního zákoníku. „Od ledna 2002 totiž nemá vězeňská služba povinnost doplňovat knihovny ve věznicích o nejnovější právní literaturu, a tak se ji naše právní okénka snaží trochu nahradit,“ říká další člen redakční rady, pan Jiří. Vězeňská psycholožka PhDr. Jana Sýkorová však jeho vyjádření upřesňuje: „Tuto literaturu lze ale získat prostřednictvím sociální pracovnice, kterou mají odsouzení možnost oslovit.“

Sama Sýkorová se nepokládá za členku redakční rady a už vůbec není za její šéfku. „Jsem spíše takovou cenzorkou, ale v dobrém slova smyslu. Říkám třeba, co se do časopisu nehodí, ne, co tam být nesmí. A někdy jsem také korektorkou,“ přiznává. Její slova obsah časopisu jen potvrzuje, i když chybička se občas vloudí, což se ovšem nevyhýbá ani renomovaným periodikům.

Nelehké podmínky vzniku časopisu

Pankrác Times vychází ve formátu A4, tiskne se ofsetem a jeho papír je značně proměnlivý: od obyčejného až po křídový. „Je to tím, že na papír nemáme samozřejmě nárok a nejsou na něj ani peníze. Ale pankrácká věznice má vlastní velmi dobře vybavenou tiskárnu a knihárnu a pro časopis tak užíváme zbytky ze zakázek pro tyto provozy,“ vysvětluje Jiří. Podle něj je kvalita produkce pankrácké tiskárny plně srovnatelná s výrobou v jiných tiskárnách, navíc je ovšem levnější. Zakázky přitom tiskárna přijímá od státních organizací, ale i od firem a soukromníků. Křídový papír tak například pochází ze zbytků při tisku kalendářů.

„Naším velkým problémem jsou obrázky. Nemůžeme je získávat z oficiálních agentur a na internet také nemáme přístup, takže se získávají, kde se dá,“ dodává k formě časopisu Pavel. Přesto má časopis solidní grafickou úroveň a jeho vzhled by šlo nejlépe přirovnat k časopisu Nový prostor, který distribuují nezaměstnaní nebo bezdomovci. Časopis vychází jako jednobarevný – výjimkou je obálka s přidanou jednou barvou a některé vnitřní stránky, jež jsou barvené díky papíru, na němž jsou vytištěny.

„Náklad časopisu je asi 200 výtisků, podle okolností,“ říká Pavel a psycholožka Sýkorová upřesňuje, že na zhruba 300 odsouzených je to dost. „I když všechen náklad nezůstává na Pankráci, jednotlivá čísla se posílají Vrchnímu soudu v Praze, do parlamentu a také Kanceláři prezidenta republiky. A samozřejmostí je i povinný výtisk pro Národní knihovnu. Odsouzení si je navíc mezi sebou půjčují, takže nějaké zbývají i na posílání do jiných věznic v republice.“

Televize tištěné slovo nenahradí

Na Pankráci jsou tři ze čtyř diferenčních skupin pro výkon trestu odnětí svobody: s dohledem, s dozorem a s ostrahou. K časopisu mají přístup všichni odsouzení, stejně jako k televizi. Přesto tištěnému slovu zůstává určité výsadní postavení – časopis skýtá možnost aspoň chvilkového úniku z reality, navíc v podmínkách relativního soukromí. Odsouzení mají sice k dispozici poměrně bohatě zásobenou knihovnu, ale knihy přece jen nepřinášejí aktuální informace. Časopis, byť občasník, může také reagovat na potřeby a připomínky čtenářů.

Přístup k dennímu tisku není snadný

Pokud jde o denní tisk, je skutečnost také poněkud jiná, než jaká panuje zažitá představa. Noviny si mohou kupovat ti, kdo na ně mají. Navíc každý odsouzený má stanovený určitý nákupní den, na který přijdou objednané noviny do vězeňské kantýny. Proto také Pankrác Times přinášejí například výsledky fotbalové a hokejové ligy najednou za čtvrt roku.

Pankrác Times má specifiku také v tom, že vychází s různými přílohami – mohou to být různé formuláře nebo například vánoční pohlednice, na něž stačí nalepit jen známku. Vánoční číslo přináší také povídky, básně či jiné literární pokusy odsouzených. Jsou z nich cítit skutečné lidské osudy, jaké si těžko vymyslí nějaký filmový či televizní scenárista. Patří k nim například příběh Pavlova pradědečka, který pracoval na Pankráci jako dozorce a byl v roce 1914 zavražděn jedním vězněm. Pachatel, který pracoval v čalounické dílně, použil jako zbraň šídlo. Příběh jak od Agathy Christie publikoval Pavel právě v příloze k 120 letům pankrácké věznice a připojil k němu reprodukci jednoho ze zachovaných pradědečkových dopisů.

Na závěr své návštěvy ve vazební věznici na Pankráci si mohu prohlédnout také místnost, kde na počítači časopis vzniká. Tvůrčí atmosféra tam moc nevládne, i když pro našince nabízí dosud nepoznané výhledy na město.

Redaktoři by však raději uvítali známé pohledy na důvěrně známá místa. Na to si však musejí nějakou dobu počkat, protože i když „nesedí“ za násilnou trestnou činnost, jejich tresty nejsou nejkratší.

Jan Horák, Pražský Deník