Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastější dotazy

Korespondence obviněných a použití telefonu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení.

Užívání telefonu

K telefonnímu hovoru z věznice jsou využívány telefonní karty. V případě povoleného hovoru umožní vychovatel popř. pověřený zaměstnanec věznice odsouzeným zakoupení telefonní karty ve vězeňské prodejně, přijetí v balíčku nebo při návštěvě.

Příjem peněz a nakládání s nimi

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu.

Přijetí balíčku

Balíčkem se rozumí zásilka s potravinami a věcmi osobní potřeby. Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzeným počátkem nástupu výkonu trestu do věznice nebo převedením z výkonu vazby.

Návštěvy odsouzených

Odsouzení mají právo přijímat návštěvy blízkých osob. Osoby blízké jsou osoby, jejichž vymezení a důsledky s tím spojené upravuje občanský zákoník.

Přijímání balíčků pro obviněné

Obviněný, který dovršil 18ti let, má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg, a to včetně obalu.

Korespondence

Nepovolený obsah korespondence se odsouzeným nepředá a odešle se zpět odesílateli na náklady odsouzených nebo ji lze uložit do úschovy.

Zdravotní péče

Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají.

Stravování odsouzených

Odsouzeným je v souladu s ČRD vydávána strava do stanoveného jídelního nádobí podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den.

Ubytování odsouzených

Odsouzení jsou ubytováni v jednotlivých oddílech ubytoven nebo odděleních.

Zaměstnávání obviněných

Zaměstnávání vězňů v době výkonu vazby je spíše ojedinělou záležitostí.

Návštěvy obviněných

Návštěvy obviněných jsou organizovány v pracovních dnech. Obviněnému mohou přijít na návštěvu max. 4 osoby.

Zasílání peněz obviněným a odsouzeným

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených a obviněných.