banner
30.1.2017

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá veřejné správě zákonnou povinnost poskytovat informace, které má k dispozici, případně reagovat na žádosti, podání, dotazy a stížnosti občanů, přičemž hloubka a míra poskytovaných informací je ovlivněna dalšími právními normami a platnými interními nařízeními a předpisy. Poskytování informací podléhá evidenci, z níž je vyhotovována výroční zpráva.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2016 byly povinnému subjektu, Vazební věznici Ostrava doručeny celkem 2 žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě uvedeného počtu podaných žádosti

  1. ve 2 případech bylo žádosti vyhověno (informace poskytnuta v plném rozsahu),
  2. v 0 případech bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informace,
  3. v 0 případech bylo povinným subjektem vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace,
  4. v 0 případech byla povinným subjektem žádost odložena,
  5. v 0 případech bylo žadatelem podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  6. v 0 případech byla žadatelem podána stížnost podle § 16a zákona,
  7. v 0 případech byla povinným subjektem poskytnuta výhradní licence,
  8. v 0 případech byla žadateli zaslána výzva,
  9. v 0 případech byl spis povinným subjektem na základě podaného odvolání nebo stížnosti postoupen k rozhodnutí nadřízenému orgánu (GŘ).

*) telefonické a ústní dotazy se dle Instrukce MS č. 13/2008 z 01.08.2009 neevidují

Telefonické informace požadované dle citovaného zákona jsou zodpovídány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.