banner
27.1.2014

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá veřejné správě zákonnou povinnost poskytovat informace, které má k dispozici, případně reagovat na žádosti, podání, dotazy a stížnosti občanů, přičemž hloubka a míra poskytovaných informací je ovlivněna dalšími právními normami a platnými interními nařízeními a předpisy. Poskytování informací podléhá evidenci, z níž je vyhotovována výroční zpráva.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutá informace Počet případů za období 01 – 12/2013

  1. počet evidovaných žádostí o poskytnutí informace: 1
  2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a počet podaných stížností s popisem důvodu jejich podání a způsobem vyřízení: 0
  4. opis podstatných částí rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  5. výdaje vynaložené v souvislosti se soudním řízením ve věci přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

Celkem 1

*) telefonické a ústní dotazy se dle Instrukce MS č. 1 z 21.12.1999 neevidují

Telefonické informace požadované dle citovaného zákona jsou zodpovídány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.