banner
18.2.2010

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá veřejné správě zákonnou povinnost poskytovat informace, které má k dispozici, případně reagovat na žádosti, podání, dotazy a stížnosti občanů, přičemž hloubka a míra poskytovaných informací je ovlivněna dalšími právními normami a platnými interními nařízeními a předpisy. Poskytování informací podléhá evidenci, z níž je vyhotovována výroční zpráva.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutá informace Počet případů
za období 01 – 12/2009

  1. Počet podaných žádostí o informace: 20
  2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
  4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu v řízení ve věcech podle zákona č. 106/1999 Sb.: 0
  5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními: 0
  6. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí: 0
  7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Celkem 20

*) telefonické a ústní dotazy se dle Instrukce MS č. 1 z 21.12.1999 neevidují

Telefonické informace požadované dle citovaného zákona jsou zodpovídány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.