banner
3.3.2006

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2005

Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá veřejné správě zákonnou povinnost poskytovat informace, které má k dispozici, případně reagovat na žádosti, podání, dotazy a stížnosti občanů, přičemž hloubka a míra poskytovaných informací je ovlivněna dalšími právními normami a platnými interními nařízeními a předpisy. Poskytování informací i přes přetrvávající malý zájem veřejnosti podléhá evidenci, z níž je vyhotovována výroční zpráva.

Statistika informací zveřejňovaných dle z. č. 106/1999 Sb.

Poskytnutá informace Počet případů
za období 01 – 12/2005

Písemné dotazy: 3

Elektronickou cestou požadované informace: 4

Rozhodnutí ředitel organizačního článku o neposkytnutí informace: 0

Celkem 7

*) telefonické a ústní dotazy se dle Instrukce MS č. 1 z 21.12.1999 neevidují

Telefonické informace požadované dle citovaného zákona jsou zodpovídány v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.