banner

Poučení pro odesílatele balíčku

Potvrzení o právu na přijetí balíčku a poučení pro odesílatele nebo poskytovatele balíčku obviněnému, odsouzenému nebo chovanci (dále jen „potvrzení“) se vydává v souladu s právními předpisy upravující výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody nebo výkon zabezpečovací detence.

V adrese uveďte vždy celé jméno, příjmení a datum narození adresáta balíčku (obviněného, odsouzeného nebo chovance) včetně příjemce balíčku (příslušná věznice nebo ústav). Vyhotovte seznam zasílaných nebo předávaných věcí, potravin a vložte jej spolu s tímto potvrzením a poučením do balíčku.

Na balíček a průvodku vyznačte příslušnou zkratku druhu balíčku:

* „NB“ balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do 5 kg,

* „T“   balíček s knihami, denním tiskem, časopisy, věcmi potřebnými k vedení běžné korespondence,

* „H“   balíček s hygienickými potřebami,

* „CV“ balíček s obuví, prádlem a oděvem,

* „PZ“ balíček dle příslušných předpisů s věcmi určenými k realizaci programu zacházení, vzdělávání, zájmové činnosti a u obviněného navíc mající vztah k jeho povolání a podnikatelské činnosti,

* „D“   pro balíček obsahující věci pro potřeby dítěte.

Maximální povolená hmotnost obsahu balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg.

Balíček nesmí obsahovat věci, které jsou v rozporu s účelem výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence: tj. zejména cennosti, peníze, zbraně a střelivo, mobilní telekomunikační techniku, telekomunikační a radiokomunikační techniku, záznamovou a výpočetní techniku a jejich součásti, návykové látky včetně rostlin nebo chemikálií k jejich přípravě, jedy, výbušné nebo pyrotechnické látky, výbušné předměty, nástražné výbušné systémy, léčiva, alkoholické nápoje, výrobky obsahující líh a jiné těkavé látky, výrobky ve skleněném obalu, potraviny podléhající rychlé zkáze, potraviny obsahující semena máku setého, potraviny určené pro sportovce a osoby při zvýšeném tělesném výkonu, výrobky v tlakových nádobách (spreje), tiskoviny nebo materiály propagující národnostní, etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost, tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek.

V balíčku dále nelze zasílat zejména potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mající povahu epidemiologicky rizikových potravin, přičemž jde o maso a výrobky z masa; vejce, majonézy a výrobky s majonézou; mléko; mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravou; zakysané výrobky; lahůdkářské výrobky; měkké cukrářské výrobky; zmrzlinářské výrobky; ovoce a zeleninu, zejména s narušenou strukturou včetně porcovaných kusů, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti; zmrazené ovoce a zeleninu a výrobky z nich; luštěniny a výrobky z nich, včetně sójových; naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny; potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat; chlazená nebo mražená jídla; polokonzervy.

V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu.

Balíček zasílaný nebo předávaný mladistvým (nedovršili 18. rok věku) nesmí obsahovat tabákové výrobky a tabákové potřeby.

V rámci zasílání balíčků v mezinárodním poštovním styku je nutné postupovat v souladu s příslušnými právními a celními předpisy.

Balíčkem v rámci vnitrostátního poštovního styku nebo předávaným při návštěvě lze v povoleném množství a druhu zasílat nebo předávat tabákové výrobky označené nálepkou „Česká republika“. Tabákové výrobky označené jinou nálepkou než „Česká republika“ nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se v případě podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, vězněné osobě nepředají.

Balíček je kontrolován zaměstnanci Vězeňské služby ČR, technickými prostředky a prostředky služební kynologie. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a draví vlastní nebo jiných osob.

V případě zjištění zaslání nebo předání nepovolených věcí či potravin, se kterými není třeba naložit podle právních předpisů jiným způsobem, se tyto odešlou na náklady adresáta balíčku zpět odesílateli nebo se předají odesílateli či poskytovateli, kromě potravin s krátkodobou trvanlivostí nebo prošlou lhůtou spotřeby, které se zlikvidují.“.