banner

Výkon trestu

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody upravuje výkon trestu odnětí svobody ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic. Účelem výkonu trestu odnětí svobody je prostředky stanovenými tímto zákonem působit na odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestné činnosti.

Informace k dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých

Jakým způsobem lze zaslat finanční prostředky vězněným osobám

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Vycházky odsouzených

Vycházky odsouzených se ve Vazební věznici Ostrava řídí časovým rozvrhem dne stanoveným vnitřním řádem.

Nákup potravin a věcí osobní potřeby

Nákupy odsouzených se uskutečňují zpravidla 2x za týden v rozsahu minimalního sortimentu stanoveného vnitřním řádem.

Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení pro odesílatele balíčku

Doba návštěv odsouzených

Návštěvy odsouzených se uskutečňují v návštěvní místnosti vazební věznice zpravidla v sobotu v devadesátiminutových blocích, v období jednoho měsíce v celkové délce až 3 hodiny.

Korespondence odsouzených a použití telefonu

V každé ubytovně odsouzených jsou instalovány uzamykatelné schránky, které odsouzení mohou využít v případě zasílání stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, pokud tuto korespondenci nepředají osobně vychovateli.

Přijímání osob do výkonu trestu

Odsouzený může být přijat do výkonu trestu odnětí svobody na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a nařízení výkonu trestu, případně na jejich základě vydané výzvy soudu k nastoupení výkonu trestu anebo příkazu soudu k dodání odsouzeného do výkonu trestu.

Přijímání balíčků pro odsouzené

Balíčkem se rozumí rovněž psaní, pokud obsahuje potraviny, nebo věci osobní potřeby. Podmínky přijetí balíčku stanoví § 32 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “ŘVTOS”).