banner

Nejčastější dotazy

Nejčastější obecné dotazy

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup.

Dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčastěji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem vlastní dotaz.

Otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem dotaz vězeňské službě.

Nejčastější dotazy z oblasti výkonu trestu

Informace k dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých

Jakým způsobem lze zaslat finanční prostředky vězněným osobám

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Vycházky odsouzených

Vycházky odsouzených se ve Vazební věznici Ostrava řídí časovým rozvrhem dne stanoveným vnitřním řádem.

Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení pro odesílatele balíčku

Doba návštěv odsouzených

Návštěvy odsouzených se uskutečňují v návštěvní místnosti vazební věznice zpravidla v sobotu v devadesátiminutových blocích, v období jednoho měsíce v celkové délce až 3 hodiny.

Korespondence odsouzených a použití telefonu

V každé ubytovně odsouzených jsou instalovány uzamykatelné schránky, které odsouzení mohou využít v případě zasílání stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, pokud tuto korespondenci nepředají osobně vychovateli.

Přijímání osob do výkonu trestu

Odsouzený může být přijat do výkonu trestu odnětí svobody na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a nařízení výkonu trestu, případně na jejich základě vydané výzvy soudu k nastoupení výkonu trestu anebo příkazu soudu k dodání odsouzeného do výkonu trestu.

Přijímání balíčků pro odsouzené

Balíčkem se rozumí rovněž psaní, pokud obsahuje potraviny, nebo věci osobní potřeby. Podmínky přijetí balíčku stanoví § 32 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “ŘVTOS”).

Nejčastější dotazy z oblasti výkonu vazby

Informace o dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých

Jakým způsobem lze zaslat finanční prostředky vězněným osobám

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

Přijímání balíčků

Dospělý obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg (včetně obalu).

Donáška civilního prádla obviněným

Výměna se provádí donáškou do vazební věznice v pracovní dny Po - Čt v době od 08.00 - 10.00 hodin na vchodě z ulice Kratochvílova.

Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení pro odesílatele balíčku

Doba návštěv

Návštěvy obviněných upravuje vnitřní řád Vazební věznice Ostrava v souladu se Zákonem o výkonu vazby č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.

Korespondence obviněných a použití telefonu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení.