Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Vazební věznice se sídlem v Litoměřicích je zřízena nařízením ministra spravedlnosti ČR č. 4/1997 ke dni 1. 11.1997 podle ust. § 4 odst. 3/.zák. č. 555/1992 Sb., jako jedna ze základních organizačních jednotek Vězeňské služby České republiky.

Důvodem zřízení Vazební věznice se sídlem v Litoměřicích (dále jen vazební věznice) je zajištění úkolů Vězeňské služby ČR ve smyslu ust. §§ 1 a 2 zák. č. 555/1992 Sb., v dané územní působnosti, která je:

 1. v oblasti zajištění výkonu vazby u obviněných mužů a žen, včetně mladistvých pro okresy Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Ústí n. L. a Mělník v plném rozsahu daném zák. č. 293/93 Sb.,ve znění pozdějších předpisů:
  • v dílčím rozsahu zabezpečuje vazební věznice výkon vazby na základě příkazu OČTŘ i nad rámec územní působnosti . Územní působnost vazební věznice pro výkon vazby je dána přílohou č. 8 k Instrukci Min. spravedlnosti č. 8/1998.
 2. v oblasti zajišťování výkonu trestu odnětí svobody , kde vazební věznice:
  • zajišťuje výkon trestu odnětí svobody v samostatném oddělení výkonu trestu odnětí svobody s dozorem pro dospělé muže, kteří jsou současně zařazeni do práce na vnitřních pracovištích věznice
  • zajišťuje administrativně-technické úkony spojené s převedením vazebně stíhaných obviněných do výkonu trestu odnětí svobody, dále nástupy odsouzených všech kategorií z občanského života, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti vazební věznice (okresy : Děčín,Chomutov, Litoměřice,Louny,Most,Teplice a Ústí nad Labem) a příjem do výkonu trestu všech odsouzených dodaných do výkonu trestu orgány PČR na základě příkazu k dodání do VTOS vydaného příslušným soudem (pokud k zadržení orgány PČR dojde na území Ústeckého kraje)
  • zajišťuje soudní eskorty odsouzených k dalšímu řízení před soudy uvedenými v bodě a), pokud jsou místně příslušné k projednání věci a to v trestním i občanskoprávním řízení
 3. v oblasti ochrany pořádku a bezpečnosti při výkonu a správě soudnictví v rozsahu daném Instrukcí Ministra spravedlnosti č. 60/2006-OBKŘ z 28.2.2006, s územní působností pro soudy a státní zastupitelství v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Lounech, Mostě, Chomutově, Děčíně, Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Mělníku, a to prostřednictvím Místních jednotek Justiční stráže zřízených u těchto soudů a státních zastupitelství.

1) Organizace Vazební věznice Litoměřice je dána schváleným Organizačním řádem, vydaným ředitelem vazební věznice formou nařízení

2) Základní údaje

Název a adresa:

Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice

Telefon: 416 720 111
Fax: 416 720 211
E-mail: elektronické podatelny
Místo: Litoměřice, Veitova 1

Ubytovací kapacita: celkem 358 míst
235 míst pro obviněné, 123 míst pro odsouzené ( přepočteno na 4 m2)

Organizační členění vazební věznice respektuje ust. § 3 zák. č. 555/Sb.. V činnosti a řízení je využíváno principů platných pro ozbrojené sbory (§ 3 odst. 2 zák. č. 555/1992 Sb., včetně uplatňování nedílné velitelské pravomoci.

V ekonomicko-hospodářské činnosti jsou uplatňovány obecné zásady platné pro státní rozpočtové organizace s tím, že vazební věznice je zabezpečována ekonomicky na základě plánu příjmů a výdajů v rámci rozpočtové organizace, kterou je Vězeňská služba jako celek, viz § 1 odst. 2 zák. č. 555/1992 Sb..

Vazební věznice se ve své činnosti řídí obecně platnými právními předpisy (viz seznam nejdůležitějších právních předpisů), dále nařízeními Ministra spravedlnosti ČR )viz. Instrukce MS ČR), nařízeními generálního ředitele Vězeňské služby ČR, metodickými pokyny generálního ředitelství a ve věcech zajištění výkonu vazby a výkonu trestu u konkrétních obviněných a odsouzených též pokyny a rozhodnutími příslušných orgánů činných v trestním řízení (např. §7, odst. 2 zák. č. 293/1993 Sb., § 27 odst. 4 zák. č. 169/1999 Sb.ve znění pozdějších předpisů)

Vazební věznice jako státní orgán (resp. orgán státní správy) vydává pouze rozhodnutí týkající se osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v souvislosti s tímto výkonem na základě zejména zák. č. 293/92 Sb., zák. č. 169/1999 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a způsobem v nich stanoveným. Za činnost vazební věznice, zajištění řádného chodu a plnění všech úkolů vazební věznice, včetně dodržování zákonnosti v místech výkonu vazby a trestu odnětí svobody odpovídá:

3) Doba návštěv vězňů

 • obvinění – v pracovní dny v době od 7.30 do 15.00 hod
 • odsouzení zařazeni k výkonu trestu odnětí svobody ve Vazební věznici Litoměřice – každou druhou sobotu v měsíci,
 • ostatní odsouzení – termíny se určují dle individuální dohody s vychovatelem

4) Náležitosti ke vstupu do věznice

Vazební věznice Litoměřice je objektem střeženým Vězeňskou stráží před ozbrojeným nebo jiným napadením včetně zajištění bezpečnosti osob a majetku ve střeženém objektu. Tento objekt (prostor) je vymezen a vstup do něj – jiným osobám než oprávněným, je zakázán.

Vstup do objektu lze povolit osobě nebo orgánu, pokud prokáže oprávněný zájem a předloží platný občanský průkaz občana České republiky. Vstup osob na základě potvrzení o ztrátě občanského průkazu se neumožní, pokud toto potvrzení není opatřeno fotografií.

Vstup povoluje ředitel vazební věznice nebo jeho zástupce, popřípadě generální ředitel nebo jeho náměstkové.

Vstup do objektu lze povolit osobě, pokud prokáže oprávněný zájem a předloží cestovní pas, diplomatický pan nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který Česká republika uznává, anebo diplomatický průkaz.

5) Náležitosti pro nástup do výkonu trestu

Odsouzení, kteří jsou dodáni do výkonu trestu na základě příkazu soudu k dodání odsouzeného do výkonu trestu, se přijímají nepřetržitě, a to ve věznici , která je místu zadržení nejblíže.
Odsouzení na svobodě, kteří na základě výzvy soudu k nastoupení výkonu trestu nastupují do výkonu trestu sami, jsou přijímáni v určených věznicích v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin.

 • bližší pokyny jsou uvedeny v dokumentu “ Výzva k nastoupení trestu“

6) Přijímání a vyřizování stížností a podnětů

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v době od 8,00 do 12,00 a od 12,30 do 14,00 hod. pracovníky na oddělení prevence a stížností v místě sídla Vazební věznice Litoměřice.

Ke vstupu do objektu vazební věznice je nutno předložit platný průkaz totožnosti, kterým je občanský průkaz, nebo platný pas. Nemožnost prokázání a ověření totožnosti podatele vylučuje možnost ústního podání.

Stížnost nebo podnět v tomto případě je nutno zaslat písemně na adresu vazební věznice s uvedením

 • data podání, jména, příjmení a adresy stěžovatele, označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje, předmět stížnosti a uvedení adresy, na kterou má být zaslána odpověď.

Výše uvedený postup nevylučuje vyřízení podání ihned na místě zpravidla příslušným odborným orgánem vazební věznice.

7) Podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

K podávání informací na základě individuální žádosti o poskytnutí informace dle ust. § 13 zák. č. 106/1999 Sb.

Příslušné informace o Vazební věznici Litoměřice lze získat osobně z veřejně přístupné informační vývěsky umístěné ve vstupních prostorách do objektu v Litoměřicích – vstup z Veitovy ul. čp. 1 a to v řádné pracovní době od 6,30 do 15,00 hod v pracovních dnech.

Žádost o poskytnutí dalších informací je možno podat ústně a to

 • osobním podáním na sekretariátu ředitele v místě sídla Vazební věznice v Litoměřicích, Veitova 1, ve dnech pondělí a středa (pokud jsou pracovními dny) v době od 8,00 do 10,00 hod a od 13,00 do 14,30 hod., po ověření totožnosti žadatele platným občanským průkazem nebo pasem.,
 • nebo telefonicky u kontaktní osoby, kterou je vedoucí správního oddělení č.tel.: 416 720 167, nebo v případě nepřítomnosti na sekretariátu ředitele č. tel.: 416 720 151

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně, a to buď osobním podáním na podatelně v sídle vazební věznice v pracovní dny v době od 8,30 do 11,00 hod. a v době od 13,00 do 14,00 hod. po splnění podmínek pro vstup do objektu nebo prostřednictvím České pošty na uvedenou adresu Věz. služba ČR, VV Litoměřice.

Z písemně podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, kdo podání činí, jaká konkrétní informace je žádána, včetně údajů umožňující doručení odpovědi nebo rozhodnutí o neposkytnutí informace dle § 15 zák. č. 106/99 Sb., do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace je možno podat písemné odvolání způsobem a ve lhůtách uvedených v § 16 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., v čase a místě stanoveném pro podání písemné žádosti.

V odvolání musí být uvedeno: označení povinného subjektu, který napadané rozhodnutí vydat, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, důvod odvolání, identifikace odvolatele, včetně adresy, na kterou je možno zaslat rozhodnutí o odvolání do vlastních rukou.

8) Hrazení nákladů za poskytované informace

Vazební věznice je oprávněna požadovat úhradu za poskytování informací dle § 17 zák. č. 106/99 Sb..
Výše úhrady bude žadateli sdělena dle charakteru a rozsahu podané informace individuálně, zpravidla ihned po podání žádosti.

ředitel Vazební věznice Litoměřice

Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice, PS 79, PSČ 412 81, LITOMĚŘICE

Výroční zprávy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit.

Struktura vazební věznice

Popis činnosti oddělení Vazební věznice Litoměřice

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn