Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání odsouzených

Odsouzení jsou zaměstnáváni v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a odměňováni dle nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Vazební věznice Liberec se prostřednictvím referátu zaměstnávání vězněných osob intenzivně věnuje zajištění možnosti pracovního zařazení vězněných osob. Zaměstnávání vězněných osob je realizováno jak ve vnitřním provozu vazební věznice, tak v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů (Informace o realizovaných forem zaměstnávání najdete níže).

Na začlenění odsouzených do pracovního procesu a vytvoření základních pracovních návyků je ve vazební věznici kladen velký důraz, neboť většina odsouzených před nástupem do vězení nepracovala nebo pracovala jen krátkodobě a základní potřeby své existence ve společnosti si obstarávala trestnou činností. Zejména u recidivistů je začlenění do pracovní činnosti významným prvkem pro uplatnění se ve společnosti.

Začlenění odsouzeného do práce má pro odsouzeného i stát značný ekonomický význam. Nejenom, že se tím snižují výdaje ze státního rozpočtu, neboť pracující odsouzený se podílí částí své odměny na úhradě nákladů výkonu trestu, výkonu dalších rozhodnutí a nákladů soudního řízení, ale i na zajištění vyživovacích povinností vůči své rodině, je plátcem sociálního a zdravotního pojištění i daně z příjmů. Zároveň si také pracující odsouzený zlepšuje i vlastní ekonomickou situaci, neboť část jeho pracovní odměny, která zbývá po provedení zákonných srážek, se rozdělí na kapesné a úložné, což má pro odsouzeného taktéž finančně ekonomický a motivační význam.

Novinky ze zaměstnávání odsouzených

Realizované formy zaměstnávání odsouzených v rámci Vazební věznice Liberec:

1. Vnitřní provoz věznice

Odsouzení zařazeni do práce ve vnitřním provozu věznice vykonávají základní práce v rámci věznice, které zajišťují interní provoz věznice. Vnitřní provoz věznice zahrnuje provoz kuchyně, prádelny, knihovny, kadeřníka a údržby.

Pracoviště kuchyní pro odsouzené a zaměstnance VS

V provozu stravování tj. ve vězeňské kuchyni a v kuchyni pro zaměstnance je pracovně zařazeno celkem 18 odsouzených. Pomocné práce v kuchyni a výdej stravy vykonávají pod stálým dohledem pracovníka VS zodpovědného za stravovací provoz.

Pracoviště prádelna

Pracovníci v prádelně uskutečňují opravy vězeňských oděvů a ložního prádla. Dále provádějí 1 x týdně výměnu vězeňského osobního oblečení a 1x za 14 dní výměnu vězeňského oděvu a vězeňského ložního prádla. Pracovníci prádelny zajišťují komplexně práce spojené s manipulací prádla a lůžkovin.

Pracoviště knihovna

Odsouzený pracující v knihovně komplexně zajišťuje činnost knihovny. Tuto pracovní činnost zabezpečuje jeden odsouzený.

Pracoviště údržba

Pracovníci v údržbě zajišťují technicko-provozní údržbu a opravy v celém areálu věznice. Struktura vykonávané pracovní činnosti odsouzených na pracovišti údržba je členěna následovně:

Úklid administrativní budovy a zdravotního střediska

Odsouzení provádějí denní úklid všech místností, kanceláří, chodeb, WC a ostatních prostorů v administrativní části areálu a zdravotního střediska věznice.

Pracoviště pro stavební údržbu budov a cel

Pracovníci uskutečňují pomocné zednické, malířské a údržbářské práce na budovách v areálu věznice a ubytovacích cel. Na pracovní činnost v oboru zedník, malíř-natěrač, obkladač a příbuzné obory se vyžaduje zaučení v oboru a praxe.

Pracoviště pro údržbu a opravy elektrorozvodů

Na pracovišti elektro dílna pracuje jeden pracovník s kvalifikací odborné zkoušky v oboru elektro-mechanik anebo se středoškolským vzděláním elektrotechnického zaměření. Práci vykonává pod stálým dohledem pracovníka VS, který je zodpovědný za energetiku věznice.

Pracoviště zámečnické a topenářské údržby

Pracovníci vykonávají pomocné instalatérské a zámečnické práce pro celý areál věznice. Tuto činnost zabezpečují odsouzení s pracovní kvalifikací učňovské zkoušky v oboru topenář nebo zámečník-instalatér. Práci vykonávají pod stálým dohledem pracovníka VS.

 

Vnitřní provoz věznice zabezpečuje celkem 39 odsouzených. Práci vykonávají odsouzení pod stálým dohledem pracovníků odpovědných za příslušný sektor vnitřního provozu a dále pod dozorem příslušníků Vězeňské služby. Celkový počet odsouzených ve vnitřním provozu věznice je limitován rozsahem vykonávaných prací a mzdovými náklady na odměny pro odsouzené.

2. Hospodářská činnost ve věznici

Vazební věznice provozuje hospodářskou činnost mimo oblast vnitřní režie u cizích subjektů jako dobrovolnou podnikatelskou aktivitu v rámci živnostenského oprávnění. Účelem hospodářské činnosti je kromě zaměstnávání osob ve výkonu trestu také zvyšování kvalifikace a pracovní praxe odsouzených včetně využívání kvalifikace, kterou dosud získali. Zisk z hospodářské činnosti za účetní období tvoří hospodářský výsledek, který je mimorozpočtovým zdrojem věznice. Základní podmínkou pro existenci hospodářské činnosti ve věznici je dosáhnout nejméně vyrovnaného hospodářského výsledku v každém účetním období. V hospodářské činnosti věznice je v současné době zaměstnáno 85 odsouzených na 4 pracovištích, kde vykonávají úklidové práce, obsluhují výrobní linky či provádí jiné pomocné práce v dílnách a výrobních halách. Odsouzení vykonávají práci pro cizí subjekt na základě uzavřené smlouvy o zařazení odsouzených do práce.

Závěrem nutno konstatovat, že zaměstnanost vězněných osob je vždy podmíněna počtem a typem vhodných odsouzených pro požadované práce, přičemž o pracovním zařazení odsouzených se rozhoduje individuálně na základě jejich zařazení do typu věznice, zdravotního stavu, kvalifikačních předpokladů, pracovních návyků apod.

Karta věznice, stav leden 2021

Nabídka využití pracovních prostor

Vazební věznice Liberec nabízí firmám spolupráci při jejich podnikatelské činnosti. K využití nabízíme pracovní prostory dvou oddělených komplexů – jeden cca 88 m², druhý cca 130 m² (transportní cesty do dílen umožňují snadnou přepravu europalet se zbožím) a pracovní sílu odsouzených na drobnou manuální práci (jednoduchá montáž, apretace, apod.) za výhodných podmínek.

Za výhody pracovního zařazení odsouzených považujeme:

pracovní odměna v úkolu či měsíční tarifní pracovní odměna nižší než minimální mzda (stanovena nařízením vlády č. 361/2017 Sb. v min. výši odpovídající 50 % minimální mzdy za měsíc, tj. pro rok 2020: 7.300,-Kč), nečerpání dovolené, při skončení výkonu práce nevzniká nárok na odstupné, mzdová agenda je vedena vazební věznicí, prostoje v práci bez nároku na náhradu odměny, flexibilita, kdy lze operativně navyšovat nebo snižovat počet pracujících apod.

Základní informace o zaměstnávání vězněných osob

Charakter prováděných prací

Jedná se o práce zařazené do kategorie prací I. a II. skupiny dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 432/2003 Sb., tj. převážně úklidové a pomocné práce, pomocné údržbářské práce, třídění, balení, jednoduchá montáž s ručním nářadím. Výjimečně lze zajistit i práce vyžadující odbornou kvalifikaci.

Pracovní doba

Pracovní doba se řídí zákoníkem práce s určitými výjimkami, kdy se např. neuplatňují nároky na dovolenou, odstupné a minimální mzdu. Objednatel hradí příplatky za přesčasy, soboty a neděle – pokud není pracovní doba rozvržena jako nerovnoměrná nebo ve 2 (3) směnném režimu a příplatek za práci ve svátek.

Cenové podmínky

Odsouzení jsou zaměstnáváni na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce či v rámci Střediska hospodářské činnosti vazební věznice na základě smlouvy o dílo. Odsouzení tak nejsou zaměstnanci objednatele a tudíž veškerá mzdová agenda a odvody na sociální zdravotní pojištění provádí vazební věznice.

Objednatel hradí pevnou částku buď jako hodinovou nebo úkolovou mzdu + příplatky za soboty, neděle, přesčasy a svátky (tato částka je včetně zdravotního a sociálního pojištění). Konkrétní výše sazby závisí na kategorii a obtížnosti prací, pracovních podmínkách atp. K této ceně se účtuje DPH ve výši 21%. V případě práce, vyžadující odbornou kvalifikaci, jsou cenové podmínky individuální.

Základní sazba pracovní odměny pro odsouzené vychází z nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví odměnu ve výši odpovídající 50 %, 70 %, 95 % a 120 % minimální mzdy/měsíc, a to dle náročnosti vykonávané práce a dosažené kvalifikace.

Všeobecné podmínky

Objednatel se zavazuje, že seznámí své pracovníky se zásadami styku s odsouzenými. Toto prohlášení je vždy součástí smlouvy. Objednatel vede pracovní výkazy a předává je vazební věznici k zúčtování. Vazební věznice pak vede a zpracovává mzdovou agendu pracujících odsouzených.

Nabídky na využití výrobních prostor a pracovní síly zasílejte na adresu Vazební věznice Liberec či na e-mailové adresy kontaktních osob.

Kontakty

Bc. Jitka Krejčíková (provozní záležitosti)
referentka zaměstnávání vězněných osob
E-mail: jkrejcikova(a)vez.lbc.justice.cz
Tel.: 482 426 378, 602 188 080

Ing. Jaroslav Šedivý (smluvní vztahy)
zástupce ředitele vazební věznice
E-mail: jsedivy(a)vez.lbc.justice.cz
Tel.: 482 426 203, 602 784 964