Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Vězeňská služba České republiky je povinna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), poskytovat a zveřejňovat informace vztahující se k její působnosti.

Poskytováním informací se rozumí

 1. poskytování informací na základě písemné žádosti,
 2. poskytování informací na základě ústní žádosti,
 3. zveřejňování informací.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah dokumentu nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Zveřejněnou informací pro účel zákona č. 106/1999 Sb. je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. se neposkytují zejména tyto informace

 • požadovaná informace je v souladu s zák. č. 412/2005 Sb., označena za utajovanou informaci,
 • požadovaná informace je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., v takovém případě lze žadateli poskytnout pouze informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků,
 • pokud by poskytnutím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského,
 • požadovaná informace byla získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení,
 • požadovaná informace se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům Vězeňské služby,
 • informace, které podléhají povinnosti mlčenlivosti,
 • požadovaná informace vznikla bez použití veřejných prostředků a byla předána Vězeňské službě osobou, které zákon povinnost poskytovat informace neukládá,
 • jde o informace o probíhajícím trestním řízení nebo o informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení,
 • jde o informace podléhající ochraně osobnosti podle občanského zákoníku,
 • jde o informace podléhající ochraně osobních údajů podle zvláštního zákona,
 • požadovaná informace se týká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací,
 • pokud jde o informace z evidencí Vězeňské služby a nejsou splněny podmínky pro jejich poskytnutí podle zvláštního zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

 1. osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky Vazební věznice Liberec,
 2. písemně na adrese sídla organizace,
 3. elektronicky na adrese elektronické podatelny,
 4. prostřednictvím datové schránky.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně způsoby uvedenými výše, popř. osobně na podatelně vazební věznice v pracovních dnech a v úředních hodinách za předpokladu splnění podmínek pro vstup do objektu vazební věznice.

Při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace postupujte podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky. Připravený formulář žádosti naleznete v rubrice Informační servis, úřední deska, bod 13 – Formuláře.

Zákon č. 106/1999 Sb. naleznete zde.

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete na stránkách Generální ředitelství VS ČR zde.

Opravné prostředky dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odvolání (ust. § 16 zákona)

Odvolání lze podat proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání se podává u povinného subjektu, který napadené rozhodnutí o vydání žádosti vydal. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (ust. § 16a zákona)

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti (ust. § 16b zákona)

Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů. Dospěje-li správní orgán při přezkumu k závěru, že informace byly odepřeny nezákonně, a dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu a současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout.
K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací naleznete za předcházející kalendářní roky zde.

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.