Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání odsouzených

Vazební věznice Hradec Králové (dále jen „vazební věznice“) vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého provozu a smluvně u jiných subjektů. Zařazování odsouzených do práce se řídí Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Oblast zaměstnávání odsouzených ve věznici zajišťuje oddělení zaměstnávání vězněných osob.

 1. Podmínky pro zaměstnávání odsouzených

Vazební věznice má vytvořeny podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého vnitřního provozu a smluvně u jiných subjektů.

Zařazování odsouzených do práce se provádí dle Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Odsouzený tedy není zaměstnancem v pracovním poměru, ale je zařazen do práce podle výše uvedeného zákona.

Pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení práce přesčas u odsouzených se řídí zvláštními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru.

Na zaměstnávání odsouzených se nevztahuje zákonem stanovená minimální mzda, ale odsouzení jsou odměňováni dle nařízení vlády č. 361/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů.

Odsouzenému přísluší podle druhu vykonávané práce základní odměna:

Odsouzený se do práce zařadí podle nejnáročnější práce, která je po něm požadována:

 1. a) I. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace,
 2. b) II. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace,
 3. c) III. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 4. d) IV. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Časová složka odměny:

1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc

 1. a) v I. skupině částku ve výši 50% minimální mzdy za měsíc,
 2. b) v II. skupině částku ve výši 70% minimální mzdy za měsíc,
 3. c) v III. skupině částku ve výši 95% minimální mzdy za měsíc,
 4. d) ve IV. skupině částku ve výši 120% minimální mzdy za měsíc.

2) Odsouzenému z kratší pracovní dobou nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se časová složka snižuje úměrně odpracované době.

3) Časovou složku odměny může věznice za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě anebo za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit za příslušný kalendářní měsíc až o 50%. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může zvýšit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.

4) Časovou složku odměny může věznice snížit za příslušný kalendářní měsíc až o 50% nesplní-li odsouzený řádně uložené úkoly v požadované kvalitě nebo množství.. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může snížit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.

 1. Vnitřní provoz vazební věznice

Na vnitřních pracovištích pracují odsouzení, kteří se podílejí na zajištění provozu vazební věznice. Ve vazební věznici jsou zřízena pracoviště kuchyň, údržba, prádelna a úklid. Vnitřní provoz je hrazen z rozpočtu vazební věznice.

 1. Pracoviště u jiných subjektů

Vazební věznice na základě § 30 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, zaměstnává odsouzené smluvně u jiných subjektů. Smlouva mezi vazební věznicí a jiným subjektem stanoví podrobnější podmínky pracovní činnosti odsouzených v rámci smluvního subjektu.

Kalkulované výdaje vazební věznice spojené se zařazováním odsouzených do práce u jiných subjektů jsou přenášeny formou fakturace na vedené subjekty se zabezpečením následujících podmínek:

 1. vazební věznice požaduje od cizího subjektu zálohování předpokládané kalkulované výše finančních prostředků a to ve výši minimálně 50 % v příslušném kalendářním měsíci výkonu práce odsouzených a finanční vyrovnání v následujícím kalendářním měsíci,
 2. vazební věznice provede kalkulaci v následujícím rozsahu
  • výdaje na pracovní odměny odsouzených v kalendářním měsíci
  • zdravotní a sociální pojištění
  • finanční přirážku (pokud je stanovena).Nabídka zaměstnávání odsouzených mužů Zařazování odsouzených do práce: Výhody zaměstnávání odsouzených:
  • Na základě § 30 Zákona č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, mohou vazební věznice a věznice vytvářet podmínky pro zaměstnávání odsouzených smluvně u podnikatelských subjektů. Smlouva mezi vazební věznicí a jiným subjektem, na jejímž základě se uskutečňuje zařazení odsouzených do práce, stanoví podrobnější podmínky, za nichž budou odsouzení pracovat. Pracovní podmínky a pracovní doba u odsouzených se řídí právními předpisy vztahujícími na zaměstnance v pracovním poměru.
  • Vazební věznice vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených z objektu Pouchov smluvně u podnikatelských subjektů. Jedná se o odsouzené z věznice s ostrahou vykonávající trest v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení. Z hlediska zajištění bezpečnosti se jedná o nejmírnější typ věznice v České republice.
  •  
 1. Pracovně zařazený odsouzený u podnikatelského subjektu není jeho zaměstnancem.
 2. Výše odměny za práci odsouzených, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace, činí 50% minimální mzdy za měsíc.
 3. Zaměstnávání je možné dlouhodobě i krátkodobě.
 4. Ze strany vazební věznice je věnována maximální pozornost výběru odsouzených osob.
 5. Vazební věznice zajišťuje smluvně dohodnutý počet pracujících odsouzených.
 6. Odsouzený nemá nárok na čerpání řádné dovolené.
 7. Vazební věznice poskytuje firmám, které zaměstnávají odsouzené příspěvek na stravu.
 8. Vazební věznice poskytuje odsouzeným pracovní oděv a pracovní obuv.
 9. Zaměstnavatel nehradí mzdu (odměnu), když odsouzený nepracuje (odstávky výroby), odchodné, státní svátky, dovolenou.
 10. Vazební věznice zajišťuje kompletní mzdovou agendu u odsouzených.

Karta věznice (viz. příloha)

 

 

 

Karta věznice

Kontaktní osoby

Mgr. Zdeněk Laksar a pan Peter Nepasický
tel.: 49 57 58 428
e- mail: Zlaksar@vez.hrk.justice.cz