Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Objekt věznice a krajského soudu byl vystavěn v roce 1933 a do dnešní doby slouží ke stejnému účelu. Od roku 1933 do roku 1953 objekt spravoval ČS stát – správa justiční. V roce 1953 byl objekt převeden na ministerstvo vnitra a v roce 1969 zpět pod bývalý SNV ČR nyní Vězeňská služba ČR.

Stručně o výkonu vazby ve Vazební věznici Hradec Králové

V hradecké vazební věznici je část výkonu vazby realizována tzv. pevnou vazbou klasického typu s uzavřenými celami. V roce 2010 bylo rozšířeno oddělení se zmírněným režimem (dále jen „OZR“) pro obviněné. Kapacita tohoto oddělení byla tak rozšířena na 40% ubytovací kapacity pro obviněné. Na čtvrtině rekonstruovaných cel je zavedena teplá voda a prostor WC je oddělen od obytné plochy cely. OZR je vybaveno kulturní místností s televizorem (tato je zapojena na videookruh), posilovnou, stolem pro stolní tenis, rotopedem a dalšími drobnostmi, které zvyšují standard výkonu vazby. Nechybí ani zookoutek, kde chováme exotické plazy. Podstatné je to, že obvinění zde umístění mají volný pohyb ve vymezeném prostoru v čase určeném časovým rozvrhem dne. Zkušenosti s tímto typem výkonu vazby máme dobré. Obvinění zde umístění snáze překonávají negativní dopady sociální izolace a pocity frustrace.

Součástí Vazební věznice Hradec Králové je areál Samostatného oddělení výkonu trestu odnětí svobody s dohledem na Pouchově.

Areál se nachází v průmyslové zóně města Hradce Králové – katastru Pouchov a byl dostavěn v roce 1976 se záměrem zaměstnávat odsouzené z nižších nápravných skupin (v dnešní době se jedná o odsouzené s dohledem) v přilehlých podnicích a firmách. Tento trend zaměstnávání odsouzených v blízkém okolí areálu vězeňské služby u firem se sídlem v průmyslové zóně pokračuje i v dnešní době. Objekt byl plánován pro 150 odsouzených zařazených do I. nápravně výchovné skupiny, kteří byli zařazeni na výstavbě města Hradce Králové u stavebních firem. Urbanistické řešení výstavby vyplynulo z požadavku stanovených na ochranu areálu a sestává se z části u vstupu do objektu, kde jsou provozní budovy pro zaměstnance, garáže, psinec a z části výkonu trestu odnětí svobody typu „A“. Oddělená část pro odsouzené je oplocena plotem. Odsouzení jsou ubytování ve dvou samostatně stojících budovách tzv. „TESCO“ domech. Dále je zde jídelna a vývařovna pro odsouzené. Budova pro zaměstnance je také tzv.“TESCO“ dům. Celý objekt stojí do současné doby tak, jak byl zbudován a byl zde vystavěn pouze objekt pro služební psy a psovody.

Po rozsáhlé amnestii v roce 1990, nezůstal v objektu Pouchova žádný odsouzený. Postupně však přicházeli do výkonu trestu odsouzení, kteří byli zařazeni do tehdejší I. nápravně výchovné skupiny, aby zde vykonávali trest. Při změně trestního zákona v roce 1992 zde byli umísťováni odsouzení zařazení do věznice s dohledem a dozorem. V prosinci roku 2000 zde byl zrušen výkon trestu pro odsouzené zařazené do věznice s dozorem a v současné době je věznice určena pro odsouzené zařazené do věznice s dohledem. Vzhledem k profilaci věznice odsouzení pracují na pracovištích uvnitř vazební věznice – kuchyň, úklid, prádelna, sklad a dílna. Další odsouzení jsou zaměstnáni u subjektů, kde zřizovatelem není stát. Požadavek na zaměstnávání odsouzených ze strany těchto subjektů je takový, že v současné době nejsme schopni plnit tyto požadavky. Značná pozornost je věnována nově příchozím odsouzeným, kteří jsou umístěni na Samostatné oddělení Pouchov, kde jsou postupně seznámeni s vnitřním řádem a dalšími předpisy upravujícími výkon trestu odnětí svobody. Následně je jim stanoven program zacházení.

Při práci s odsouzenými se zaměřujeme, vzhledem k možnostem, převážně na zájmovou a vzdělávací činnost. Odsouzení si mohou vybrat z různých zájmových aktivit – kopaná, atletika, stolní tenis, elektronické šipky, kulturistika, tenis, nohejbal, společenské hry, chovatelský kroužek, nebo vzdělávacích aktivit – dopravní výchova, zahrádkářský kroužek, právní vědomí, zeměpis, historický kroužek. Speciální výchovné postupy, jsou-li stanoveny, provádí individuálně psycholog (protidrogová poradna, psychorelaxace), speciální pedagog (psychosociální poradenství, sociálně psychologický výcvik) a sociální pracovník (sociálně právní poradenství před propuštěním z výkonu trestu). Tyto programy jsou řádně zpracovávány a pravidelně vyhodnocovány. Na realizaci těchto programů zacházení se podílejí všichni vychovatelé a specialisté. Jsou to aktivity v oblasti pracovní, vzdělávací, zájmové a speciálně výchovné.

Knihy a jiné publikace mají odsouzení k dispozici v knihovně umístěné v areálu, která je otevřena denně v odpoledních hodinách.

Před propuštěním z výkonu trestu mají odsouzení možnost využít ubytování v tzv. výstupním oddělení, kde se připravují na přechod do samostatného života.

Negativním poznatkem je, že se zde ve výkonu trestu setkávají odsouzení s bohatou kriminální minulostí a odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé a to za nedbalostní trestné činy. Při sestavování programu zacházení se přihlíží ke všem aspektům, které mohou mít pozitivní dopad na osobu odsouzeného.

V rámci vazební věznice je zřízena protidrogová poradna, která pracuje ve složení: psycholog, speciální pedagog, lékař a sociální pracovník. Činnost poradny se věnuje problematice drogové závislosti. Odsouzení se zúčastňují besed se sociálním pracovníkem, popřípadě dalšími pracovníky, buď z vězeňské služby nebo občanského života, např. besedy s pracovníky Probační a mediační služby Hradec Králové.

Oblast duchovenské péče o odsouzené je zajišťována místním kaplanem a povolenými dobrovolnými pracovníky jednotlivých církví. Odsouzení velmi zřídka a ojediněle využívají duchovenskou péči, která je jim nabízena.

Cíle a poslání VS ČR

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

Důležitou součástí činnosti je rovněž vytváření podmínek pro zaměstnávání, vzdělávání a rekvalifikaci vězňů.

Na více než deset milionů obyvatel ČR v roce 2011 připadalo 23.012 vězňů (stav ke dni 26.4.2011). Vězni jsou rozmístěni ve 36 věznicích a vazebních věznicích, kde se o ně stará více než deset tisíc zaměstnanců.

Každá věznice má svého ředitele, centrálně správu zajišťuje generální ředitelství, které spadá pod ministerstvo spravedlnosti.

V ČR jsou čtyři typy věznic: s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Ve věznicích s dohledem vykonávají tresty lidé odsouzení za nejméně závažné trestné činy. Ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou jsou pachatelé nejzávažnějších trestných činů.

V jedné věznici mohou být zřízena oddělení různých typů, pokud tím není ohrožen účel trestu. Vězeňská služba jako součást trestní justice respektuje právní řád České republiky, Listinu základních práv a svobod a Doporučení Rady Evropy.