Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Objekt věznice a krajského soudu byl vystavěn v roce 1935 a do dnešní doby slouží ke stejnému účelu. Od roku 1935 do roku 1953 objekt spravoval ČS stát – správa justiční. V roce 1953 byl objekt převeden na ministerstvo vnitra a v roce 1969 zpět pod bývalý SNV ČR nyní Vězeňská služba ČR.

Stručně o výkonu vazby ve Vazební věznici Hradec Králové

V hradecké vazební věznici je část výkonu vazby realizována tzv. pevnou vazbou klasického typu s uzavřenými celami. V roce 2010 bylo rozšířeno oddělení se zmírněným režimem (dále jen „OZR“) pro obviněné. Dalším rozšiřováním kapacity tohoto oddělení byla tak rozšířena kapacita na 60% ubytovací kapacity pro obviněné. Na čtvrtině rekonstruovaných cel je zavedena teplá voda. OZR je vybaveno kulturní místností s televizorem (tato je zapojena na videookruh), posilovnou, stolem pro stolní tenis, rotopedem a dalšími drobnostmi, které zvyšují standard výkonu vazby. V rámci zlepšování podmínek výkonu vazby byl na cely instalován nový nábytek, prostor WC je oddělen od obytné plochy cely plechovými kójemi, byla zavedena společná televizní anténa.

Podstatné je to, že obvinění zde umístění mají volný pohyb ve vymezeném prostoru v čase určeném časovým rozvrhem dne. Zkušenosti s tímto typem výkonu vazby máme dobré. Obvinění zde umístění snáze překonávají negativní dopady sociální izolace a pocity frustrace.

Součástí Vazební věznice Hradec Králové je areál objektu Pouchov – oddělení výkonu trestu odnětí svobody s nízkým stupněm zabezpečení.

Areál se nachází v průmyslové zóně města Hradce Králové – katastru Pouchov a byl dostavěn v roce 1976 se záměrem zaměstnávat odsouzené z nižších nápravných skupin v přilehlých podnicích a firmách. Tento trend zaměstnávání odsouzených v blízkém okolí areálu vězeňské služby u firem se sídlem v průmyslové zóně pokračuje i v dnešní době. Objekt byl plánován pro 150 odsouzených zařazených do I. nápravně výchovné skupiny, kteří byli zařazeni na výstavbě města Hradce Králové u stavebních firem. Urbanistické řešení výstavby vyplynulo z požadavku stanovených na ochranu areálu a sestává se z části u vstupu do objektu, kde jsou provozní budovy pro zaměstnance, garáže, psinec a z části výkonu trestu odnětí svobody typu „A“. Oddělená část pro odsouzené je oplocena plotem. Odsouzení jsou ubytování ve dvou samostatně stojících budovách tzv. „TESCO“ domech. Budova pro zaměstnance je také tzv.“TESCO“ dům. Celý objekt stojí do současné doby tak, jak byl zbudován a byl zde vystavěn pouze objekt pro služební psy a psovody.

Po rozsáhlé amnestii v roce 1990, nezůstal v objektu Pouchova žádný odsouzený. Postupně však přicházeli do výkonu trestu odsouzení, kteří byli zařazeni do tehdejší I. nápravně výchovné skupiny, aby zde vykonávali trest. Při změně trestního zákona v roce 1992 zde byli umísťováni odsouzení zařazení do věznice s dohledem a dozorem. V prosinci roku 2000 zde byl zrušen výkon trestu pro odsouzené zařazené do věznice s dozorem a v současné době je věznice určena pro odsouzené zařazené do věznice s dohledem. Vzhledem k profilaci věznice odsouzení pracují na pracovištích uvnitř vazební věznice – kuchyň, úklid, prádelna, sklad a dílna. Další odsouzení jsou zaměstnáni u subjektů, kde zřizovatelem není stát. Požadavek na zaměstnávání odsouzených ze strany těchto subjektů je takový, že v současné době nejsme schopni plnit tyto požadavky. Značná pozornost je věnována nově příchozím odsouzeným, kteří jsou umístěni do objektu Pouchov, kde jsou postupně seznámeni s vnitřním řádem a dalšími předpisy upravujícími výkon trestu odnětí svobody. Následně je jim stanoven program zacházení.

Při práci s odsouzenými se zaměřujeme, vzhledem k možnostem, převážně na zájmovou a vzdělávací činnost. Odsouzení si mohou vybrat z různých zájmových aktivit – kopaná, atletika, stolní tenis, elektronické šipky, kulturistika, tenis, nohejbal, společenské hry, chovatelský kroužek, nebo vzdělávacích aktivit – dopravní výchova, zahrádkářský kroužek, právní vědomí, zeměpis, historický kroužek. Speciální výchovné postupy, jsou-li stanoveny, provádí individuálně psycholog (protidrogová poradna, psychorelaxace), speciální pedagog (psychosociální poradenství, sociálně psychologický výcvik) a sociální pracovník (sociálně právní poradenství před propuštěním z výkonu trestu). Tyto programy jsou řádně zpracovávány a pravidelně vyhodnocovány. Na realizaci těchto programů zacházení se podílejí všichni vychovatelé a specialisté. Jsou to aktivity v oblasti pracovní, vzdělávací, zájmové a speciálně výchovné.

Knihy a jiné publikace mají odsouzení k dispozici v knihovně umístěné v areálu, která je otevřena denně v odpoledních hodinách.

Negativním poznatkem je, že se zde ve výkonu trestu setkávají odsouzení s bohatou kriminální minulostí a odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé a to za nedbalostní trestné činy. Při sestavování programu zacházení se přihlíží ke všem aspektům, které mohou mít pozitivní dopad na osobu odsouzeného.

V rámci vazební věznice je zřízena protidrogová poradna, která pracuje ve složení: psycholog, speciální pedagog, lékař a sociální pracovník. Činnost poradny se věnuje problematice drogové závislosti. Odsouzení se zúčastňují besed se sociálním pracovníkem, popřípadě dalšími pracovníky, buď z vězeňské služby nebo občanského života, např. besedy s pracovníky Probační a mediační služby Hradec Králové.

V rámci sekundární a terciární prevence bylo v naší věznici v roce 2019 zřízen specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených žen s poruchou osobnosti a chování způsobenou užívání návykových látek (ve vysokém stupni zabezpečení). Oddíl je zřízen pro 8 odsouzených žen, které jsou motivovány k abstinenci a změně životního stylu.

Oblast duchovenské péče o odsouzené je zajišťována místním kaplanem a povolenými dobrovolnými pracovníky jednotlivých církví. Odsouzení velmi zřídka a ojediněle využívají duchovenskou péči, která je jim nabízena.

 

Cíle a poslání VS ČR

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

Důležitou součástí činnosti je rovněž vytváření podmínek pro zaměstnávání, vzdělávání a rekvalifikaci vězňů.

Na více než deset milionů obyvatel ČR v roce 2011 připadalo 23.012 vězňů (stav ke dni 26.4.2011). Vězni jsou rozmístěni ve 36 věznicích a vazebních věznicích, kde se o ně stará více než deset tisíc zaměstnanců.

Každá věznice má svého ředitele, centrálně správu zajišťuje generální ředitelství, které spadá pod ministerstvo spravedlnosti.

V ČR jsou čtyři typy věznic: s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Ve věznicích s dohledem vykonávají tresty lidé odsouzení za nejméně závažné trestné činy. Ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou jsou pachatelé nejzávažnějších trestných činů.

V jedné věznici mohou být zřízena oddělení různých typů, pokud tím není ohrožen účel trestu. Vězeňská služba jako součást trestní justice respektuje právní řád České republiky, Listinu základních práv a svobod a Doporučení Rady Evropy.