Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon vazby

Ve Vazební věznici Hradec Králové je výkon vazby realizován v klasickém celovém systému, ve kterém jsou obvinění umístěni na celách v počtu od dvou do pěti osob. Ubytovací kapacita je od 1.1.2010 celkem 166 míst.

Převážná většina obviněných je umístěna na tzv. pevné vazbě, což znamená celodenní umístění na cele (vyjma jedné hodiny vycházky). Výrazně nižší část obviněných vykonává vazbu na odděleních se zmírněným režimem. Jedná se o oddělení pro mladistvé a mladé dospělé obviněné a oddělení pro mladé dospělé a dospělé obviněné. Kapacita těchto oddělení se zmírněným režimem je 40% ubytovací kapacity.

Výkon vazby na oddělení mladistvých a mladých dospělých obviněných

Umisťujeme zde zásadně obviněné mladistvé bez koluzních důvodů vazby, přičemž dalšími nutnými kritérii jsou respektování zákona o výkonu vazby a dodržování kázně a pořádku. Obvinění umístění na tomto oddělení se mohou volně pohybovat mezi celami a účastnit se zájmových a sportovních aktivit. Těžiště práce s mladistvými a mladými dospělými obviněnými spočívá především v individuálním působení. O úspěšnosti naší práce, zejména co se týče eliminace nežádoucích jevů výkonu vazby na psychosomatický rozvoj mladé generace, hovoří naše několikaletá kladná zkušenost.

Výkon vazby na oddělení mladých dospělých a dospělých obviněných

Toto oddělení je určeno zásadně pro mladé dospělé a dospělé obviněné bez koluzních důvodů vazby, přičemž dalšími nutnými kritérii jsou respektování zákona o výkonu vazby a dodržování kázně a pořádku. Obvinění umístění na tomto oddělení se mohou volně pohybovat mezi celami a účastnit se zájmových a sportovních aktivit. Tento způsob věznění dospělých obviněných není v naší věznici úplnou novinkou. Již v devadesátých letech minulého století jsme tento model jako významný motivační faktor úspěšně uváděli do praxe, nicméně nedostatečné prostorové podmínky tuto naši snahu postupně vyloučily.

Přehled realizovaných aktivit

1. Speciálně výchovné postupy

Skupinové poradenství, sociální výcvik zaměřený na zmírnění nezdravé agrese a předcházení vzájemným konfliktům mezi obviněnými, ujasnění si hodnotové orientace obviněných, skupinové poradenství se snahou o vytvoření právního podvědomí, rozvoj vzájemné komunikace. V neposlední řadě také praktické sebeobslužné činnosti – praní a drobné opravy oděvních svršků.

2. Sportovní a zájmové aktivity

Kroužky stolního tenisu, kondiční kulturistiky, šipkařský, teraristický, hudební, čtenářský, výtvarný kroužek.

Veškeré činnosti probíhají v kulturní místnosti, na celách nebo v prostorách chodby před celami oddělení se zmírněným režimem.

Personální podmínky

S vězni umístěnými na odděleních se zmírněným režimem pracuje tým odborníků (psycholožka, sociální pracovník, duchovní pracovník a vychovatelé) podle schválené koncepce zacházení s mladými vězni. Hlavní cíle a důraz při práci s vězni jsou kladeny na zmírnění negativního dopadu věznění a izolace a zvýšení pravděpodobnosti vést řádný život po návratu do občanské společnosti. Současně se vytváří předpoklady k získání návyku trávit po dobu výkonu vazby volný čas způsobem, neodporujícím běžným normám občanského soužití a účelu výkonu vazby.

Nově otevřené oddělení

Dne 3.5.2010 zprovoznila Vazební věznice Hradec Králové v rámci naplňování reformy výkonu vazby dalších 41 ubytovacích kapacit oddělení se zmírněným režimem.

Vyhláška 109/1994 Sb.

Vyhláška 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.