Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Výkon trestu

Ve Vazební věznici Hradec Králové je pro výkon trestu zřízeno přijímací oddělení, které je primárně zaměřeno na nástup výkonu trestu a sekundárně též na absolvování všech obligatorních procedur nutných pro přijetí do výkonu trestu ještě před přemístěním do příslušné věznice, kde trest odsouzený vykoná.

Dále oddělení pro odsouzené muže zařazené do věznice s ostrahou a v objektu Pouchov, oddělení určené pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů zařazených do věznice s dohledem. Ubytovací kapacita pro odsouzené čítá 253 míst, z toho 118 míst čítá kapacita objektu Pouchov.

Odsouzený je v objektu Pouchov nejprve ubytován v nástupním oddělení. Zde je mu na základě komplexní zprávy, s přihlédnutím k jeho zájmům, nabídnut vhodný program zacházení. Pokud si odsouzený nezvolí některou z nabízených alternativ programu zacházení, je mu stanoven program minimální. Programy jsou sestavovány z jednotlivých aktivit vycházejících z možností věznice. Program zacházení se skládá z kombinace aktivit pracovních, speciálně výchovných, oblasti utváření vnějších vztahů, vzdělávacích aktivit a zájmových aktivit.

Program zacházení

1. Pracovní aktivity

  1. Zaměstnávání – odsouzení jsou ve věznici zařazováni do práce s přihlédnutím k jejich vzdělání a získané praxi v daném oboru, zdravotnímu stavu, výši jejich pohledávek, délce trestu, k osobnosti odsouzeného, k jeho skutečnému zájmu pracovat a přizpůsobit se konkrétním podmínkám pracovního zařazení, k plnění povinností odsouzeného v dosavadním průběhu výkonu trestu odnětí svobody, popřípadě k dalším specifickým podmínkám daných pracovišť. Pracovní zařazení ve věznici je možno rozdělit na základní oblasti:
    1. pracoviště vnitřních režijních provozů věznice,
    2. pracoviště na základě smlouvy u jiných subjektů
  2. Úklidová a brigádnická činnost – práce potřebná k zajištění každodenního provozu věznice:
    1. běžné denní úklidy v objektech a venkovních prostorách věznice,
    2. brigádnická činnost v rámci organizovaných úprav ve věznici.

2. Speciálně výchovné aktivity

Ze speciálně výchovných aktivit mají odsouzení možnost volit – psychory, pastorační péči, v rámci výstupního oddělení – komunitní setkání, výcvik v sebeobslužných činnostech, psychosociální poradenství, sociálně psychologický výcvik, sociálně právní poradenství před propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody a psychorelaxace.

3. Oblast utváření vnějších vztahů

K omezení následků izolace a k posilování partnerských a rodinných vazeb slouží využívání právních institutů – povolení opuštění věznice v souvislosti s návštěvou a přerušení trestu odnětí svobody. Tyto pobyty mimo věznici jsou udělovány na základě vzorného plnění povinností a programu zacházení. Při povolování volných pobytů jsou velmi důkladně zvažovány všechny rizikové faktory a individuálně posuzována osobnost odsouzeného, včetně funkčnosti jeho rodinného zázemí.

4. Vzdělávací aktivity

Ze vzdělávacích aktivit mají odsouzení možnost volit – zeměpisný kroužek, základy právního vědomí, klub přátel historie, kroužek religionistiky, základy zahradnické výroby, teorii a praxi chovu akvarijních ryb, kurs francouzského jazyka, pravidla silničního provozu, teorii a praxi výtvarných technik, filmový klub, výcvik dovedností v pravopise českého jazyka a klub vědy a techniky.

5. Zájmové aktivity

Ze zájmových aktivit volí – chovatelský kroužek, kroužek stolního tenisu, kroužek nohejbalu, tenisový kroužek, elektronické šipky, kopanou, karetní klub, modelářský kroužek, kondiční cvičení a kondiční chůzi.

Příprava odsouzených na propuštění z výkonu trestu

Odsouzení s trestem delším 3 let využívají možnosti ubytování na výstupním oddělení. Zde se připravují pod vedením všech odborných pracovníků na plynulý přechod do samostatného života. Prostřednictvím aktivit výstupního oddělení (sebeobslužné činnosti, výcvikový program hledání pracovních příležitostí aj.) je jim poskytována pomoc s orientací v prostředí civilního života po propuštění, připravují se na řešení konkrétních situací a problémů souvisejících s propuštěním a jsou vedeni k uvědomění si základních principů bezproblémového způsobu života po propuštění.

Vyhláška 345/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.

Důležité informace pro odsouzené

Následující přehled je výtah nejdůležitějších informací pro odsouzené z Vnitřního řádu Vazební věznice Hradec Králové.