Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Personalistika

Podmínky přijímacího řízení

Služební poměr příslušníka VS ČR

Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů splňovat následující podmínky:

 • občanství České republiky;
 • věk nad 18 let;
 • bezúhonnost;
 • vzdělání středoškolské nebo odborné vyučení s maturitní zkouškou;
 • zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby – není povoleno tetování na viditelných částech těla
 • není členem politické strany nebo politického hnutí;
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

1/ Podmínky pro přijímací řízení

Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Vězeňská služba ČR.

V rámci prověrky uchazeče jsou využívány operativní evidence Policie ČR.

Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena lékařem zdravotního střediska věznice a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.

2/ Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce.

Přijímací řízení se zahajuje za předpokladu volného služebního místa s uchazečem, který splňuje výše uvedené podmínky, doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru, životopis a podepíše souhlas se soustřeďováním osobních údajů po dobu přijímacího řízení. Uchazeč je pozván k informativnímu pohovoru, kde je seznámen s textem služebního slibu, předpokládaným dnem vzniku služebního poměru, druhem služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním zařazením, místem služebního působiště, dobou služby, výší služebního příjmu a výplatním termínem, délkou dovolené, podmínkami výkonu služby a podmínkami skončení služebního poměru.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Důvody nepřijetí se neoznamují. Personální údaje nepřijatých uchazečů se v souladu s výše uvedeným zákonem archivují ještě další 3 roky a pak jsou skartovány.

3/ Vznik služebního poměru

Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo a složením služebního slibu. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.

Nově přijatí příslušníci po přijetí do služebního poměru musí absolvovat základní odbornou přípravu v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem.

4/ Skladba služebního příjmu

Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády ČR a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR.

Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Služební příjem je tvořen z následujících složek:

 • základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 2. tarifní třídy, platový stupeň se přizná podle délky započtené praxe);
 • zvláštní příplatek;
 • osobní příplatek (nenárokový);
 • odměna (např. splnění mimořádného úkolu);
 • příplatek za vedení (dle řídící úrovně).

5/ Výhody služebního poměru

Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném, dvousměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, vzniká nárok na výsluhový příspěvek. Příslušníkům, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské péče. Další výhody jsou příslušníkům poskytovány v souladu se sjednanou Kolektivní dohodou a prostřednictvím čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Požadované profese

Strážný justiční stráže při OS Kolín

Náplň a druh práce

Vaše úkoly budou spočívat v zajišťování pořádku a bezpečnosti u místní jednotky justiční stráže při Okresním soudu Kolín. Kontrola osob při vstupu do střežených objektů, zajišťování bezpečnosti osob i majetku.

Požadavky

– občan ČR starší 18 let
– minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
– trestní bezúhonnost
– zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost k výkonu služby

Nabízíme

– služební příjem: od 24 220 Kč (v závislosti na započitatelné praxi)
– 30 dní dovolené
– délka služby: 37,5 hod. týdně
– ošatné
– benefity z fondu kulturních a sociálních potřeb, příspěvek na rekreaci, stravování
– možnost rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
– po úspěšném absolvování služební zkoušky zařazení do služebního poměru na dobu neurčitou
– po 15 letech služebního poměru nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dní.

– po 15 letech služebního poměru výsluhový příspěvek při skončení služebního poměru

Kontaktní osoba pro uchazeče:

Marcela Hromádková, tel.: +420 495 758 333

e-mail: mhromadkova@vez.hrk.justice.cz