Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastěji kladené otázky z ekonomické oblasti

Následující přehled často kladených otázek se týká ekonomické oblasti a finanční situace vězňů. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem dotaz vězeňské službě.

Jakým způsobem lze zaslat finanční prostředky vězněným osobám?

Poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného/obviněného nebo bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice ekonomického oddělení příslušné věznice (ve které se vězněná osoba nachází) vězněným osobám nebo odesílateli peněz. Pokud adresát nesouhlasí s jejich přijetím, jsou peníze vráceny na jeho náklady zpět odesílateli.

Jakým způsobem se zasílají finanční prostředky vězněným osobám na léky, zdravotní poplatky a další zdravotní potřeby?

Poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného nebo bankovním převodem, kdy číslo účtu a variabilní symbol sdělí pracovnice ekonomického oddělení příslušné věznice (ve které se vězněná osoba nachází) odsouzeným nebo odesilateli peněz. A dále musí být vyznačeno na složence či bankovním příkazu, že jsou tyto finanční prostředky zaslané výhradně na léky, zdravotní poplatky a zdravotní potřeby.

Příjem peněz a nakládání s nimi

Pokud byly odsouzenému do věznice zaslány peníze, odsouzený se o tom vyrozumí. Pokud odsouzený s přijetím prostředků souhlasí, převedou se na účet zřízený pro správu a evidenci finančních prostředků odsouzeného. Nesouhlasí-li odsouzený s přijetím peněz, peníze se vrátí odesílateli na náklady odsouzeného.

Ze 100 % zaslané peněžní částky jde:
– 50 % na podúčet – „osobní“ – „O“ a případně doplnění cestovného do stanovené výše jízdného do místa bydliště a výše stravného na jeden den
– 50 % na peníze na podúčtu – „rezervované peníze“ – „R“

1) Pokud má odsouzený evidované pohledávky, pro které se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění, soudní a správní poplatky a škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil vězeňské službě během výkonu trestu, použije se část těchto peněz po rozúčtování za kalendářní měsíc na úhradu nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, max. 1. 500,- Kč za kalendářní měsíc a zůstatek těchto peněz se převede na podúčet – „exekuční peníze“ – „E“  k úhradě pohledávek vězeňské služby a část peněz se ponechá na podúčtu „E“ v souvislosti s výše uvedenými pohledávkami, které má odsouzený v evidenci.

2) Pokud odsouzený nemá evidované pohledávky, pro které se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění, soudní a správní poplatky a škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil vězeňské službě během výkonu trestu ponechá se na podúčtu v úschově rezervované peníze – „R“ pouze částka na úhradu nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, max. 1. 500,- Kč za kalendářní měsíc a zůstatek těchto peněz se převede na účet peněz v úschově osobní podúčet – „O“.

Příklad výpočtu nákladů výkonu trestu ze zaslaných finančních prostředků: U srážek nákladů výkonu trestu musí být dodržena obě stanovená omezení – 40% ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, avšak max. 1. 500,- Kč za kalendářní měsíc. Pokud jsou odsouzenému v průběhu kalendářního měsíce zaslány finanční prostředky ve výši 5. 000,- Kč a nemá v evidenci pohledávky, pro které se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, pohledávky spojené s trestním řízením, pohledávky vzniklé v souvislosti s poskytnutím nebo zajištěním zdravotních služeb a úhrady regulačních poplatků a doplatků nad rámec veřejného zdravotního pojištění, soudní a správní poplatky a škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou způsobil Vězeňské službě během výkonu trestu, vyměří se z těchto peněz úhrada nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech částek přijatých za předchozí měsíc, což činí 2. 000,- Kč.

Náklady výkonu trestu odsouzený uhradí pouze ve výši 1. 500,- Kč (maximum činí 1.500,- Kč) a zůstatek 500,- Kč je ponechán na  podúčtu osobním „O“ odsouzeného. Peníze odsouzených vede věznice na oddělených podúčtech (podúčtu kapesného „K“, podúčtu úložného „U“, podúčtu rezervovaných peněz „R“, podúčtu exekuce „E“, podúčtu peněz osobních „O“, podúčtu sociálního kapesného „S“, podúčtu poukázek „B“, podúčtu zdravotním „Z“ a podúčtu cestovného „C“) a v rámci svého zřízeného účtu u peněžního ústavu (České národní banky). Peníze, které odsouzený předal do úschovy nebo přijal se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze podúčet osobní „O“. Popřípadě se doplňuje částka do výše 500,- Kč na podúčet cestovného „C“.

Kdo hradí za vězněné osoby dluhy a pobyt ve věznici?

Dluhy hradí vězněná osoba. V případě, že vězněná osoba není solventní, je možná úhrada dluhů od jiné osoby (např. prostřednictvím manžela(ky), druha(ky), jiných osob).

Jakou dostávají odsouzení pracovní odměnu?

Zařazování odsouzených do práce se provádí dle Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Odsouzený nemá založen pracovně-právní vztah pracovní smlouvou dle zákoníku práce, ale je zařazen do práce podle výše uvedeného zákona.

Pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení práce přesčas u odsouzených se řídí zvláštními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru.

Na zaměstnávání odsouzených se nevztahuje zákonem stanovená minimální mzda, ale odsouzení jsou odměňováni dle nařízení vlády č. 361/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody ve znění pozdějších předpisů.

Odsouzenému přísluší podle druhu vykonávané práce základní odměna:

  1. a) I. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace,
  2. b) II. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace,
  3. c) III. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
  4. d) IV. skupina, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Časová složka odměny:

1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc

  1. a) v I. skupině částku ve výši:       50 % minimální mzdy za měsíc,
  2. b) v II. skupině částku ve výši:       70 % minimální mzdy za měsíc,
  3. c) v III. skupině částku ve výši:     95 % minimální mzdy za měsíc,
  4. d) ve IV. skupině částku ve výši:   120 % minimální mzdy za měsíc.

2) Odsouzenému z kratší pracovní dobou nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se časová složka snižuje úměrně odpracované době.

3)        Časovou složku odměny může věznice za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě anebo za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 %. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může zvýšit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.

4)        Časovou složku odměny může věznice snížit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 % nesplní-li odsouzený řádně uložené úkoly v požadované kvalitě nebo množství. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může snížit pouze na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.