Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zdravotní péče

Dle Zákona o výkonu vazby a Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má obviněný/odsouzený právo na zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem s přihlédnutím k omezením, vyplývajícím z účelu vazby/účelu trestu. Obviněný/odsouzený je současně povinen podrobit se preventivní vstupní, periodické a výstupní (popřípadě i mimořádné) lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a preventivním opatřením, stanoveným orgány ochrany veřejného zdraví.

Obviněný/odsouzený je povinen nahradit škodu způsobenou Vězeňské službě, zvýšené náklady na střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení, vynaložené Vězeňskou službou, jestliže:

·       sobě úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně umožnil způsobit mu újmu na zdraví anebo se opakovaně dopustil porušování léčebného režimu

·       zneužil zdravotní péči předstíráním poruchy zdraví, nebo

·       z vlastního rozhodnutí se nepodrobil lékařskému zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas nebo o který požádal

Obviněný/odsouzený je povinen uhradit náklady zdravotní péče z vlastních finančních prostředků, provedené v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní péči obviněným, odsouzeným a chovancům umístěným ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno zajišťuje především zdravotnické středisko VVaÚpVZD Brno nebo přímo Vězeňská nemocnice Brno.

Nemocnice je výkonným zdravotnickým zařízením VS ČR, které zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní i ambulantní v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a chovancům podle indikace, též v součinnosti s mimovězeňskými zdravotnickými zařízeními. Vězeňská nemocnice má působnost i pro vězněné osoby v rámci celé ČR ve vybraných specializacích.

Vězeňská nemocnice ve VV Brno zabezpečuje specializovanou zdravotní péči

–  akutní lůžkovou standardní v oboru:

§  psychiatrie                                  20 lůžek

§  vnitřní lékařství                          25 lůžek

§  infekční lékařství                       14 lůžek

–  následnou lůžkovou v oboru:

§  pneumologie a ftizeologie          25 lůžek

§  všeobecná                                   26 lůžek

–  zdravotnickou dopravní službu

§  3 sanitní vozidla

§  2 infekční vozidla (celorepublikový svoz)

–  LSPP a UPS (Lékařská služba první pomoci a Ústavní pohotovostní služba)

O vážném zdravotním stavu nebo úrazu obviněného/odsouzeného neodkladně pracovníci Vězeňské služby vyrozumí blízkou osobu, kterou určí obviněný.

 

Dále je poskytována odsouzeným, obviněným a chovancům zdravotní péče ambulantně v oboru:

všeobecné praktické lékařství
psychiatrie
vnitřní lékařství
kardiologie
urologie
infekční lékařství
gastroenterologie
dermatovenerologie
ORL
oftalmologie
neurologie
chirurgie
gynekologie a porodnictví
zubní lékařství
klinický psycholog
nutriční terapeut
fyzioterapeut
radiologie a zobrazovací metody
pneumologie a ftizeologie