Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zacházení s mladistvými a mladými dospělými

Z celé vězeňské populace je bezesporu kategorie mladistvých obviněných (od 15 do 18 let) a mladistvých dospělých obviněných (do 26 let věku) nejplastičtější a nejovlivnitelnější. Proto Vězeňská služba ČR od r. 1994 přijala Program zacházení s mladistvými vězni, který si klade za cíl:

  • vytvořit podmínky pro zmírnění záporného dopadu na psychiku mladistvého např. rychlým a účinným informováním mladistvého o úskalích a nástrahách výkonu vazby a trestu a jak jim čelit, navázáním kontaktů s funkčním zázemí mladistvého s cílem jej udržet atd.
  • vytvářet předpoklady k návyku trávit volný čas způsobem uspokojujícím potřeby mladistvých a zároveň neodporujícím běžným normám občanské společnosti a zákonům tedy např. naplnit volný čas v průběhu vazby a trestu smysluplným výchovným a vzdělávacím způsobem
  • vystavit mladistvé v průběhu vazby a trestu nutnosti vlastního rozhodování např. volby části programu, účasti na komunitách atd.
  • vystavit je nutnosti aktivně se o sebe starat v běžných praktických záležitostech se zásadou co nejvíce vlastního úsilí a co nejméně hotového zabezpečení ze strany věznice
  • vytvořit předpoklady k nalezení odpovídajícího zaměstnání, včetně zvýšení kvalifikace

Ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno jsou umístěni mladiství obvinění, kteří jsou nejčastěji obžalováni z trestných činů krádeže, loupežného přepadení, výtržnictví, ale i např. vraždy. Mladiství obvinění se zásadně umisťují odděleně od dospělých obviněných a jsou ve VVaÚpVZD Brno soustředěni na jedno oddělení, které dále disponuje dvěmi kulturními místnostmi, dílnou a malou tělocvičnou. Na oddělení s mladistvými kromě strážných Vězeňské služby pracuje tým specialistů ve složení speciální pedagog, psycholog, sociální pracovnice a vychovatelé.

Výchovně-vzdělávací činnost s mladistvými obviněnými a mladými dospělými na oddělení probíhá dle týdenních plánů, které jsou rámcové a umožňují zapojit do aktivit co největší počet obviněných, přičemž návrh aktivit a doba jejich uskutečňování se přizpůsobuje provozu vazby.

U mladistvých je kladen důraz na aktivity, zaměřené na vzdělávání a doučování. Jedná se o procvičování znalostí z českého jazyka, matematiky, atp. Vědomostní úlohy si mohou mladiství procvičovat i při práci na PC. Nově byla zařazena do vzdělávacího programu dopravní výchova. Mladistvým obviněným jsou zadávány úkoly k vypracování na cely, jejich splnění umožňuje jejich účast na výběrových zájmových aktivitách. Lze však konstatovat, že zájem o vzdělávání je u mladistvích minimální. Denně jsou mladiství vedeni k dodržování pořádku na celách.

K realizaci sebeobslužných aktivit slouží vybavení kuchyňky, kde je jedenkrát týdně s vybranými obviněnými realizován kroužek vaření, k dispozici je také žehlící prkno a žehlička a obvinění si mohou před soudem vyžehlit svůj oděv. Všechny činnosti probíhají pod dozorem výchovných pracovníků.

Ze sportovní činnosti je realizován denně stolní tenis a šipky, 2 x týdně kondiční posilování, mladiství rovněž využívají venkovní hřiště k míčovým hrám. O návštěvu tělocvičny je velký zájem, a tak současně také plní funkci motivační. Jsou vedeni k četbě na celách, o přečtených knihách zpracovávají písemně obsahy knih, jsou jim poskytnuty na cely společenské hry.

Mladí dospělí na oddělení A1 přistupují k nabízeným činnostem aktivně a je s nimi lepší spolupráce než s mladistvými, dovedou totiž daleko více ocenit možnost pobytu mimo celu.

U mladých dospělých je dán prostor pro zdokonalení se v angličtině, dvakrát týdně se setkávají obvinění na výuce, kde si procvičují konverzaci a slovní zásobu. Pozornost je rovněž věnována problematice právního poradenství, rozvíjejí komunikativních schopností a problematice mezilidských vztahů. Uskutečňují se diskusní skupinová sezení.

Součástí vzdělávacích aktivit je i vědomostní soutěž, kterou si připravili obvinění a jejíž součástí je kromě všeobecných znalostí je i kreativita, smyslové vnímání a motorická zručnost.

Mezi dospělými obviněnými do 26 let věku je zájem i o práci v dílně s hlínou. Jednou týdně je do programu aktivit zařazen keramický kroužek, kam jsou zapojováni i ti méně zruční.

Mladiství a dospělí obvinění jsou vedeni k dodržování vnitřního řádu VVaÚpVZD Brno, a pokud jej porušují, jsou ze zájmových aktivit, jako je např. sledování videa, vyloučeni.

Vzhledem ke snižujícímu se počtu mladistvých obviněných, umístěných ve VVaÚpVZD Brno, je volná kapacita oddělení nabídnuta motivovaným mladým dospělým obviněným.