Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Stravování obviněných a odsouzených

Dle Zákona o výkonu vazby a Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má každý obviněný a odsouzený právo na poskytování stravy ve vězeňském zařízení. Obviněným a odsouzeným se poskytuje pravidelná strava 3 x denně za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu, věku a obtížnosti vykonané práce. V rozsahu, v jakém to umožňuje provoz věznice, se přitom přihlíží i k požadavkům kulturních a náboženských tradic vězněných osob.

V roce 2006 bylo v ústavní kuchyni Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno uvařeno celkem 195 937 porcí a 26 611 dietních porcí. Strava pro obviněné a odsouzené je zajišťována v požadovaném množství a kvalitě. Stížnosti na stravu byly jen ojedinělé a byly případně okamžitě řešeny. Dietní strava ve VVaÚpVZD Brno je sestavována nutričním terapeutem, který určuje technologické postupy při přípravě léčebných diet, počítá energetickou hodnotu jídel a sestavuje speciální diety.

Základní stravní norma pro osoby,umístěné ve věznicích činí 48,- Kč na den, z toho je snídaně 14,- Kč, oběd 19,- Kč a večeře 15,- Kč. Ke stravě jsou také dle nároku poskytovány přídavky, a to např. přídavek pracovní 17,- Kč nebo nápojový pro mladistvé v hodnotě 11,- Kč na den. Dle zdravotního stavu a doporučení lékaře zajišťuje ústavní kuchyně i přípravu dietní stravy. Hodnota dietní stravy se pohybuje od 68 Kč do 74 Kč na den. Jedná se např. o dietu diabetickou, výživnou, bílkovinnou, bezlepkovou, žaludeční a s omezením tuků. VVaÚpVZD Brno na žádost vězněných osob připravuje také stravu muslimskou. Při eskortách dostávají vězni na cestu studenou stravu včetně nápoje.

Veškeré činnosti v provozech referátu stravování a výživy VVaÚpVZD Brno jsou směřovány k tomu, aby byla naplněna ustanovení zákonných norem a předpisů zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláška MZ 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací provoz a NGŘ 18/2003 o stravování ve vězeňské službě. V roce 2006 byla vypracována stavební studie na rekonstrukci ústavní kuchyně. Byly dokončeny stavební práce pro změnu dispozičního uspořádání příručních skladů v ústavní kuchyni. Byl zapůjčen mycí a podlahový stroj od firmy MAG. Na ústavní kuchyni byly nainstalovány 3 směšovače na desinfekční prostředky. Byl také vybudován mezisklad pro příjem zboží, aby byla zajištěna řádná důkladná kontrola a přejímka dováženého zboží do VVaÚpVZD Brno. Byla provedena rekonstrukce umývárny nádobí a zakoupena a dána do provozu nová myčka na černé nádobí. V kuchyních je průběžně prováděna dezinsekce a deratizace, ostatní údržbářské práce pak dle potřeby.