Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Aktivity vězněných osob

Současný výkon trestu odnětí svobody se podstatně liší od zažitých představ veřejnosti o životě odsouzených ve věznicích. O odsouzené se kromě dozorců stará skupina výchovných pracovníků, ve které pracují vychovatelé, pedagogové, psychologové a sociální pracovníci.
Pro každého odsouzeného je stanoven program zacházení. Pro lepší pochopení je možné říci, že se jedná o komplex aktivit, kterých je odsouzený povinen zúčastnit se nebo které může vykonávat. Jsou tvořeny souhrnem pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit. Základním prvkem těchto programů je práce a jako nadstavba jsou to činnosti, které se mohou v podmínkách konkrétní věznice realizovat. Na oddělení výkonu trestu odnětí svobody pro odsouzené zařazené do věznice s dozorem se jedná o kroužek společenských her, rukodělný, akvaristický a teraristický, vaření, výuky cizích jazyků, sportovní kroužky (stolní tenis, posilování, líný tenis, šipky, nohejbal ). Odsouzení absolvují po nástupu na oddělení adaptační kurz, který zmírňuje počáteční potíže po nástupu výkonu trestu odnětí svobody. V kroužku sociálního minima se učí jednání na úřadech po ukončení výkonu trestu. V případě příznivého počasí mohou využívat otevřeného hřiště, celoročně mají k dispozici dílnu, posilovnu a dvě společenské místnosti. Ve spolupráci s TJ Tatran Bohunice se pořádají turnaje v malé kopané mezi odděleními Vazební věznice Brno, ale i s Věznicí Kuřim a Znojmo. Na nejnověji zřízeném oddělení pro odsouzené zařazené do věznice s ostrahou je zřízen kroužek společenských her, rukodělný, občanského minima, výchovně vzdělávací, sportovní kroužky (šipky, posilování atd.).

Podstatná je ta skutečnost, že prakticky všichni odsouzení zařazení do výkonu trestu na těchto odděleních mají zajištěnou práci. Na specializovaném oddělení výkonu trestu pro odsouzené zařazené do věznice s dohledem jsou umístěni odsouzení se zdravotní klasifikací F tj. trvale pracovně nezařaditelní (např. starobní a invalidní důchodci aj.). Zde se mohou odsouzení zapojit v kroužku společenských her, rukodělném, sociálního minima, vzdělávacím. V rámci svého zdravotního stavu mohou v omezené míře sportovat a jsou zařazováni do pracovní terapie. Na samotné oddělení navazuje venkovní prostor, který je vyhrazen pouze pro tyto odsouzené. Zde v případě dobrého počasí tráví velkou část svého volného času a pečují o malé záhony s květinami. Zdatnější odsouzení se starají o záhony s květinami a ozdobnými keři v celém areálu vazební věznice Brno. Odborní pracovníci působí i na oddělení výkonu vazby pro mladistvé a mladé dospělé do 26 let. Práce s touto skupinou vězňů má v brněnské věznici více než desetiletou tradici a je na vynikající úrovni. Veškeré programy jsou zaměřeny na prevenci kriminality a rozvoj osobnosti obviněných. Důraz je kladen na speciálně výchovné aktivity. Primární činností při práci s touto zájmovou skupinou jsou techniky sebepoznání, sebehodnocení, obvinění jsou vedeni k vyjasnění si životních cílů a hodnot. Důležitým krokem je optimalizace vztahu k sobě i druhým a nácvik komunikativních dovedností. Z aktivit, které mohou navštěvovat obvinění, můžeme jmenovat sociálně psychologický výcvik, skupinové poradenství pro drogově závislé, sociálně právní poradenství, doučování a vzdělávání, výtvarné kroužky, kroužek vaření, kroužek keramický, sportovní kroužky a videoklub.