banner

Vznik služebního poměru

Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je příslušník k určenému datu ustanoven na služební místo. Služební poměr je s nově nastupujícím příslušníkem uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.

Služební slib

„Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“

Služební slib se považuje za složený, stvrdí-li jej uchazeč svým podpisem. V případě, že uchazeč služební slib odmítne složit anebo jej složí s výhradami, jeho služební poměr nevznikne.

Základní odborná příprava

Nově přijatí příslušníci jsou po přijetí do služebního poměru k VS ČR vysláni k absolvování základní odborné přípravy, s dobou trvání 3 měsíce, kterou zajišťuje Akademie Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem.

Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky a další sociální výhody

Odměňování příslušníků je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nařízením vlády a příslušným nařízením generálního ředitele VS ČR.

Složky služebního příjmu

Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Služební příjem je tvořen z následujících složek:

  • základní tarif (při přijetí je příslušník zařazen do 1. tarifní třídy nebo 2. tarifní třídy, platový stupeň se přizná podle délky započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek – přiznává se za služební činnost ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, které se člení do 2 skupin v rozpětí 5.000 Kč – 6.900 Kč  pro VV Praha Pankrác a VV Praha Ruzyně – 5.000 Kč až 8.000 Kč,
  • osobní příplatek (nenároková složka)
  • odměna (při splnění mimořádného úkolu nebo ocenění příkladného plnění služebních povinností)

Naturální náležitosti

Příslušník má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

Sociální výhody

Základní doba služby příslušníka je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v jednosměnném nebo nepřetržitém režimu. Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Příslušníci VS ČR mají možnost si zvýšit stupeň vzdělání studiem na vysoké škole. V případě velmi dobrých výsledků při plnění služebních úkolů s možností poskytování studijního volna s nárokem na služební příjem. Po dovršení doby služby v délce 15 let vzniká příslušníkům nárok na ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dnů v roce formou lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit.

Kariérní postup v rámci výkonu služby

Příslušník je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo strážný nebo dozorce, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Postup obsazování služebních míst v rámci výkonu služby je upraven zákonem. Na volná služební místa je příslušník ustanoven služebním funkcionářem s personální pravomocí.