banner

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se zahajuje s uchazečem, který doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru k VS ČR, při splnění výše uvedených podmínek na základě kterých je pozván k informativnímu pohovoru na pracoviště personálního náboru, kde je blíže seznámen s podmínkami výkonu služby, výší a složkami služebního příjmu, atp. V rámci přijímacího řízení uchazeč absolvuje ověření osobnostní způsobilosti, fyzické (tělesné) zdatnosti a zdravotní způsobilosti (zdravotní prohlídka).

Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce. V jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení.

  • Ověření osobnostní způsobilosti je zaměřeno na zjišťování osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby ve VS ČR. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení vhodnosti uchazeče pro výkon služby na systemizovaném místě dozorce nebo strážný. Ověřování osobnostní způsobilosti je prováděno akreditovanými psychology.
  • Ověření fyzické způsobilosti (zdatnosti) se skládá z pěti testů: člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test, klik – vzpor ležmo, leh – sed, běh na 1000 m.
  • Ověření zdravotní způsobilosti se provádí komplexní zdravotní prohlídkou.

Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit. Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů jsou archivovány 3 roky a po uplynutí této doby jsou skartovány. Požádá-li uchazeč o přijetí opakovaně v průběhu následujících 3 let od první žádosti o přijetí, takto archivovaný personální spis se přiměřeně použije.