banner

Podmínky pro přijetí do služebního poměru

Uchazeč doručí písemnou žádost o přijetí do služebního poměru k VS ČR prostřednictvím personálního pracoviště příslušné organizační jednotky (věznice), případně odboru personálního Generálního ředitelství VS ČR, doplněnou o životopis, za splnění následujících podmínek:

 • občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání nebo střední s výučním listem
 • fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby

V praxi to znamená:

 • Bezúhonnost se prokazuje opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje věznice. Uchazeč nesmí být trestán za úmyslný trestný čin nebo trestný čin z nedbalosti, jestliže jeho jednání při spáchání tohoto trestného činu je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které by mohlo být v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka VS ČR posuzuje danou věc služební funkcionář, který rozhodne o splnění či nesplnění podmínky bezúhonnosti.

Za bezúhonného se pro účely zákona o služebním poměru nepovažuje občan, který byl

 1. v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,
 2. v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
 3. pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo
 4. v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka.

Za bezúhonného se pro účely zákona o služebním poměru nepovažuje též občan,

 1. jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
 2. jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
 3. který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jiného správního deliktu, je-li jednání, kterým spáchal přestupek nebo jiný správní delikt, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo
 4. který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo činnostech.
 • Minimální stupeň vzdělání – střední vzdělání nebo střední s výučním listem.
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se ověřuje v průběhu přijímacího řízení. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena posudkovým lékařem VS ČR a osobnostní způsobilost se ověřuje psychologickým vyšetřením.

 

Doklady nezbytné pro přijímací řízení

Uchazeč předloží tyto doklady: občanský průkaz, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, u uchazečů, kteří dříve podléhali branné povinnosti se vyžaduje vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe.

V další fázi přijímacího řízení předkládá uchazeč o přijetí do služebního poměru k VS ČR následující doklady:

 • rodný list
 • zdravotní dokumentace registrujícího lékaře
 • doklad o dosavadní praxi včetně vojenské služby, mateřské dovolené, další mateřské dovolené a rodičovské dovolené, popř. posudek z předchozího zaměstnání
 • čestné prohlášení o tom, že uchazeč není členem politické strany nebo politického hnutí a že nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.