Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Nabídka k prodeji právnickým a fyzickým osobám

 

GŘ OL – brokovnice 150 ks

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – brokovnice 150 ks (Příloha č. 1) v celkové pořizovací hodnotě 1 515 108,72 Kč. Majetek se stal pro Vězeňskou službu nepotřebným na základě vydaného Rozhodnutí o nepotřebnosti č.j. VS-25514-37/ČJ-2023-800051 ze dne 20.6.2023. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba výše uvedený majetek právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Na majetek bylo vydáno Rozhodnutí o prodeji č.j. VS-239499-4/ČJ-2023-800051.

Technický stav převážné většiny nabízeného majetku je dobrý a odpovídá dlouholetému používání a správnému skladování. Část majetku je neúplná, nefunkční, případně jeho technický stav nedovoluje bezpečné používání. Popis technického stavu, fotografická dokumentace a ocenění nabízeného majetku a příslušenství je uveden ve znaleckém posudku č. 119/23 ze dne 28. 10. 2023, který je kompletně k dispozici na vyžádání na jkout@grvs.justice.cz. Kupující musí být ve smyslu § 31 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, držitelem zbrojní licence vydané pro některou ze skupin A, B, C, D, E, F, H nebo J, zabývající se ve svém předmětu činnosti zbraněmi kategorie A nebo B a střelivem do těchto zbraní.

Minimální kupní cenu za výše uvedený majetek Vězeňská služba stanovila na 229 600 Kč. Prodej majetku je možný pouze jako celek.

Zájemci předloží závaznou nabídku kupní ceny (Příloha č. 2) do 20. 11. 2023 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „GŘ OL – brokovnice 150 ks“ “ společně s kopií příslušné zbrojní licence podle § 31 zákona č. 119/2002 Sb. V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.  Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává nabídka dříve doručená. Vítězný uchazeč je povinen do 15 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu (Příloha č. 3), jinak bude jednáno s dalším uchazečem v pořadí dle podaných nabídek.  

 

 

 

Ing. Mgr. Petra Prokešová

ředitelka odboru logistiky