Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Odsouzenému se umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený. 

Nejde-li o telefonáty mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, mezi odsouzeným a státními orgány České republiky nebo diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu anebo mezi odsouzeným a mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv nebo mezi odsouzeným a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálně právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění navštěvovat mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby, je Vězeňská služba oprávněna se s telefonáty seznamovat formou odposlechu. 

Oprávnění Vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem ředitelem věznice pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby. Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činném v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí. O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá vychovatele.

Způsob telefonování a dobití karty

Odsouzení ve Věznici Rýnovice mohou využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s. r. o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá odsouzený smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s. r. o. Veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s. r. o. 

K dobití kreditu musíte znát číslo telefonního účtu vězněné osoby, které Vám musí tato osoba sdělit. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétního vězně.

Kredit může rodina, blízcí, popř. další osoby odsouzenému dobít následujícími způsoby: 

Dobití kreditu převodem na bankovní účet společnosti BVfon: 

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet společnosti BVfon. Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost->banka). Kredit navýší společnost BVfon odsouzenému do 5 pracovních dnů po obdržení platby. Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby. Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit odsouzeného však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli. Platba zaslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude vrácena zpět odesílateli do 30 dnů. Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon:
  • Číslo bankovního účtu: 4948571359/0800
  • Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu odsouzeného (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
  • Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
  • Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)

Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio 

Dobití kreditu se provádí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji). Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít). Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě. Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.