Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Vzdělávání odsouzených ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 bylo vzdělávání odsouzených mužů a žen realizováno dle učební dokumentace schválené ředitelem SOU, dle závěrů měsíčních pedagogických rad SOU a dále dle konkrétní situace.Tou byla výuka i samotný chod školy poznamenány především v jarních měsících roku  2020 v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací ve státě a s následnými opatřeními vydanými MŠMT, GŘ VS ČR a vedením SOU.

Dnem 11. 3. 2020 byla nařízením vlády zrušena prezenční výuka ve školách a také vyučující všech našich Školských vzdělávacích středisek /dále jen ŠVS/ přešli na distanční formu vzdělávání. Kromě zajišťování tohoto základního pedagogického úkolu se na šesti ŠVS, kde bylo možné využít stávající technické zázemí, začalo okamžitě s výrobou ochranných pomůcek. Na ŠVS ve Světlé nad Sázavou a v Pardubicích se šily roušky, na ŠVS ve Valdicích, Rýnovicích, Plzni a Heřmanicích se vyráběly ochranné štíty. Jen pro ilustraci – například na ŠVS Valdice se počet vyprodukovaných štítů vyšplhal na číslo 2 222. Výroba veškerých ochranných pomůcek, určených především k ochraně zaměstnanců VS ČR a vězněných osob, probíhala v těsné spolupráci s vedením jednotlivých věznic a byla koordinována vedením SOU, které v této záležitosti úzce spolupracovalo s GŘ VS ČR.

Závažnou se v této problematické době jevila situace hlavně pro frekventanty závěrečných ročníků UO, protože panovala nejistota ohledně konání, či nekonání závěrečných učňovských zkoušek. Ty nakonec - díky obnovení výuky, k němuž daly příslušné orgány svolení od 11. 5. 2020 pro závěrečné ročníky - proběhly dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek v plánovaných termínech. V rámci písemné části ZZ využila v tomto školním roce naprostá většina našich ŠVS možnost konání zkoušky elektronickou formou.

Pandemická situace poznamenala (vzhledem k lokalizaci jednotlivých středisek napříč celou republikou) práci zaměstnanců SOU i z dalšího úhlu - veškeré porady SOU na interpersonální úrovni začaly probíhat výhradně formou skypových schůzek, celostátní pedagogická rada konající se každoročně v měsíci březnu byla zrušena. Po celý školní rok, a to i v období, kdy SOU fungovalo v tzv. nouzovém režimu školy,  se opět realizoval institut stipendií pro studující odsouzené, kterým SOU naplňuje Doporučení výboru ministrů Rady Evropy No. R(89)12 o vzdělávání ve vězení.

Jednoznačný postup při udělování stipendia je, se souhlasem zřizovatele, upraven Nařízením ředitele SOU č. 1/2019, kterým se vydává stipendijní řád Středního odborného učiliště. Novým významným počinem vedení SOU, byla implementace SWOT analýzy jako moderní metody pro marketingovou komunikaci do fungování našeho SOU. SWOT analýza se má stát základem pro stanovení strategie naší školy a její prosperity v budoucnosti. Metoda především hledala a analyzovala silné a slabé stránky uvnitř školy a poskytla možnost reálně vyhodnotit sílu vlastního vnitřního prostředí našeho SOU vzhledem k budoucnosti.

V souvislosti s posledně zmíněným řešilo vedení SOU již v průběhu letošního školního roku navýšení počtu učebních oborů kategorie H pro příští školní rok, a to z dosavadních 3 (organizovaných na ŠVS Valdice, Rýnovice a Stráž pod Ralskem) na 4. Dotčeným střediskem se stalo ŠVS Pardubice, pro které znamenal letošní školní rok průběžnou práci na uvedení UO 65-51-H/01 Kuchař-číšník do života od září 2020.

Činnost našich ŠVS, a tudíž i její vyhodnocení, měly ve školním roce společné jmenovatele v oblastech, jakými jsou vzdělávání odsouzených; součinnost ŠVS a OVT; metodická a kontrolní činnost; personální oblast; hospodaření a finanční zabezpečení; spolupráce s dalšími subjekty; současné úkoly a vize do budoucnosti.