Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu

Historie kabinetu

Kabinet byl zřízen v roce 1992 jako odborné pracoviště sekretariátu ředitele Sboru nápravné výchovy (SNV) za účelem přehodnocení vývoje českého vězeňství, zejména v letech 1939-1989 k vyrovnání se s totalitní minulostí a trvalému poučení o negativních a pozitivních zkušenostech ve vězeňství pro přítomnost a budoucnost.

Od roku 2000 se stal organizační součástí Institutu vzdělávání (IV) VS ČR se sídlem ve Stráži pod Ralskem jako detašované pracoviště v Praze. Kabinet měl postavení samostatného referátu přímo podřízeného řediteli IV VS a od roku 2006 náměstku ředitele IV VS pro vědeckovýzkumnou činnost a vysokoškolská studia. V letech 2007 – 2008 byl Kabinet s Archivem VS ve Skutči přechodně začleněn do oddělení vědeckovýzkumné činnosti IV VS. V pozdějších  letech byl opět přímo podřízen řediteli IV VS. V souvislosti s povýšením IV VS na Akademii VS ČR v roce 2013 je Kabinet přímo řízen jejím ředitelem.

Sídlem Kabinetu v letech 1992 – 2000 byla budova Generálního ředitelství VS ČR, od roku 2000 objekt ve Vazební věznici Praha Pankrác a od roku 2003 jednopatrová budova v areálu Na Veselí 51, náležející do správy Vazební věznice Praha Pankrác. V roce 2007 byl Kabinet přemístěn do přízemního objektu, sousedícího s  intendantní službou odboru logistiky Generálního ředitelství VS ČR.

Odborní pracovníci kabinetu

Zakládajícím pracovníkem Kabinetu v roce 1992 byl doc. Dr. Jan Uhlík, CSc. a na jeho činnost navázal PhDr. Aleš Kýr, který se v roce 2000 stal vedoucím Kabinetu. 

Vedoucí Kabinetu řídí odborné pracovníky: PhDr. Ondřeje Hladíka – dokumentátora, Alenu Kafkovou – kurátorku mobiliárních a sbírkových fondů a do roku 2008 řídil též Eduarda Vacka – redaktora odborného časopisu Historická penologie. Později byla redakční práce zahrnuta do činnosti dokumentátora. Vedoucí Kabinetu též metodicky řídí určené pracovníky ve vazebních věznicích a věznicích, kteří byli příslušnými řediteli pověřeni ke spolupráci při vyhledávání, soustřeďování, evidování a využívání historicky významných materiálů.

Činnosti kabinetu

Ve smyslu příslušných nařízení generálního ředitele VS ČR provádějí pracovníci Kabinetu badatelskou činnost k dokumentaci minulosti českého vězeňství a publikují své odborné články, zejména v časopisu Historická penologie. 

Vedoucí Kabinetu s dokumentátorem provádějí přednášky se zaměřením na tradice, deformace a reformy českého vězeňství, a to především pro příslušníky a zaměstnance VS ČR a pracovníky rezortu justice. 

Kabinet též podává informace o minulosti českého vězeňství do roku 1993 pro potřebu státní a veřejné správy, vědeckých, pedagogických a kulturních institucí a soukromých žadatelů, zpravidla studujících. V letech 2003 - 2006 vyřizoval dokumentátor žádosti oprávněných osob ve smyslu zákona č.107/2002 Sb., kterým se mění zákon č.140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků, vzniklých činností bývalé StB a některé další zákony, pokud se jednalo o informace související s činností bývalé vnitřní ochrany SNV. 

Kurátorka sbírkových s mobiliárních fondů vyhledává, třídí a eviduje historicky významné materiály ve VS ČR, pečuje o depozitář a připravuje tematické výstavy dokumentů a sbírkových předmětů. 

Kabinet spravuje historickou expozici o zacházení s vězni na území ČR v Památníku Pankrác, která je určena ke vzdělávacím a pietním účelům. 

Kabinet neposlední řadě dohlíží na stav trvalých historických expozic ve věznicích Valdice, Mírov a Plzeň a vyřizuje zapůjčování sbírkových předmětů pro výstavní účely.

Spolupráce kabinetu

K plnění svěřených úkolů Kabinet úzce spolupracuje s archivem VS ČR, archivem Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky, Archivem bezpečnostních složek Praha a Brno - Kanice, Národním archivem Praha, Vojenským historickým archivem v Praze a dalšími archivy. 

Dále spolupracuje s Muzeem Policie ČR, dalšími  muzei a památníky v ČR i zahraničí a organizacemi bývalých politických vězňů. 

V oblasti historie soudnictví a vězeňství spolupracuje též s Ústavem pro soudobé dějiny AV, Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze, ÚDV Policie ČR, Slezským ústavem SZM v Opavě, popř. s dalšími vědeckovýzkumnými institucemi. 

K poučení z minulosti českého vězeňství spolupracuje s Justiční akademií v Kroměříži, Policejní akademií v Praze, popř. s dalšími vysokými, vyššími a středními odbornými školami v ČR a zahraničí. 

Kabinet také poskytuje odborné poradenství k minulosti českého vězeňství včetně reálií pro film, televizi a rozhlas.

Úprava činnosti kabinetu

  • v letech 1992 – 2000 : Rozkaz ředitele SNV č.26/1992, o zřízení a činnosti Kabinetu dokumentace a historie Sboru nápravné výchovy ČR;
  • od roku 2000 : Nařízení generálního ředitele VS ČR č.43/2000, o zřízení a činnosti Kabinetu dokumentace a historie VS ČR;
  • od roku 2002 : Nařízení generálního ředitele č.42/2002, kterým se mění NGŘ č.43/2000, o zřízení a činnosti kabinetu dokumentace a historie VS ČR.